Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W oparciu o wprowadzone regulacje prawne od 2019 roku wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne wskazane w ww. rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród działań termomodernizacyjnych objętych rozporządzeniem znalazły się m.in. urządzenia i usługi związane z montażem instalacji OZE, w tym pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i kotłów na paliwo stałe spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu, a więc wszystkich instalacji wykonanych na terenie Gminy Niebylec w ramach zakończonego Projektu.

Rozporządzenie to jest jednocześnie rezultatem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach ww. rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000,00 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (w tym przypadku będą to faktury wystawione na mieszkańca przez Gminę Niebylec). Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważać się będzie wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Zwracamy jednak uwagę, że odliczenia można dokonać jedynie za wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r. Tym samym wpłaty wkładu własnego dokonane przez mieszkańców na rzecz Gminy do końca 2018 r. nie będą mogły podlegać temu odliczeniu.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Niebylec cały czas czekają przygotowane dla Państwa faktury VAT, niezbędne do udokumentowania poniesionych przez Państwa wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (tj. w tym przypadku montaż instalacji OZE objętych Projektem). Prosimy tym samym każdego z Uczestników Projektu o zgłaszanie się do Biura Projektu – Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pokój nr 14 i 15, celem odbioru wystawionych faktur, weryfikacji poprawności danych w nich zawartych oraz uzyskania bliższych informacji związanych z możliwością odliczenia poniesionych wydatków od podstawy obliczenia podatku.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W oparciu o obowiązujące regulacje prawne od 2019 roku wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne wskazane w ww. rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród działań termomodernizacyjnych objętych rozporządzeniem znalazły się m.in. urządzenia i usługi związane z montażem instalacji OZE, w tym pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i kotłów na paliwo stałe spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu, a więc wszystkich instalacji wykonanych na terenie Gminy Niebylec w ramach zakończonego Projektu.
Rozporządzenie to jest jednocześnie rezultatem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach ww. rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000,00 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (w tym przypadku będą to faktury wystawione na mieszkańca przez Gminę Niebylec). Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważać się będzie wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Zwracamy jednak uwagę, że odliczenia można dokonać jedynie za wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r. Tym samym wpłaty wkładu własnego dokonane przez mieszkańców na rzecz Gminy do końca 2018 r. nie będą mogły podlegać temu odliczeniu.
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Niebylec czekają przygotowane dla Państwa faktury VAT, niezbędne do udokumentowania poniesionych przez Państwa wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (tj. w tym przypadku montaż instalacji OZE objętych Projektem). Prosimy tym samym każdego z Uczestników Projektu o osobiste stawienie się w Biurze Projektu – Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pokój nr 14 i 15, celem odbioru wystawionych faktur, weryfikacji poprawności danych w nich zawartych oraz uzyskania bliższych informacji związanych z możliwością odliczenia poniesionych wydatków od podstawy obliczenia podatku

OZE

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi wciąż montażami instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę informujemy, że w przypadku konieczności ustalenia z Wykonawcą konkretnego terminu montażu instalacji na Państwa nieruchomości, należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawców, jak poniżej:
- w kwestii montażu kolektorów słonecznych – Pan Daniel Dziwisz – Solartime Sp. z o.o., tel. 515 155 900 lub 515 155 903,
- w kwestii montażu kotłów na pellet – Pani Paulina Golara – Semper Power Sp. z o.o., tel. 603 906 299 lub 516 458 225.

Jednocześnie z uwagi na zakończone prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, przypominamy o obowiązującej Państwa procedurze przyłączenia wykonanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Przygotowane dla Państwa przez Wykonawcę – Hymon Energy Sp. z o.o. zgłoszenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji przekazujecie Państwo do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w naszym przypadku będzie to PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Krosno). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 30 dni ma obowiązek dokonać przyłączenia do sieci zgłoszonej mikroinstalacji, co wiąże się jednocześnie z koniecznością wymiany u Państwa licznika na dwukierunkowy (koszt montażu nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi PGE Dystrybucja S.A.). W międzyczasie powinniście Państwo otrzymać dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, który stanowi dla Państwa podstawę do zawarcia umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. Umowę kompleksową zawieracie Państwo z PGE Obrót S.A. w Biurze Obsługi Klienta przy ul. 8 Marca 6 w Rzeszowie lub w nowo otwartym Punkcie Sprzedaży przy ul. Podwale 16a w Krośnie.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwa wiadomości, że montaż instalacji OZE na nieruchomościach objętych projektem dobiega już końca. Wyznaczeni przez Gminę inspektorzy nadzoru inwestorskiego sukcesywnie dokonują w terenie odbiorów końcowych instalacji, dlatego też przy tej okazji wszelkie Państwa wątpliwości i uwagi prosimy kierować do nich w trakcie oględzin instalacji wykonanych na Państwa nieruchomości.
Informujemy również, że na obecnym etapie wprowadzamy aneksy do zawartych z Państwem umów, dotyczące przypadków montażu instalacji poza budynkiem mieszkalnym. Związane jest to z koniecznością naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podwyższonej, 23%-owej stawki podatku VAT od wartości netto instalacji wykonanej właśnie poza bryłą budynku mieszkalnego. Dopłata VAT, oznaczająca uzupełnienie wkładu własnego mieszkańca o brakującą 15%-ową różnicę pomiędzy stawką 8 a 23% VAT, naliczoną od całkowitych kosztów netto instalacji odbywa się według następujących zasad:
- w przypadku instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach gospodarczych, garażach lub na gruncie, wszystkie elementy instalacji pozostają poza bryłą budynku mieszkalnego, dlatego też dopłata VAT naliczona jest od całości kosztów netto instalacji,
- w przypadku instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach gospodarczych, garażach lub na gruncie, część instalacji (tj. w szczególności kolektory słoneczne i przewody solarne) wykonana jest poza bryłą budynku mieszkalnego i dopłata VAT naliczona jest wyłącznie od tej części instalacji, podczas gdy pozostała część instalacji (tj. zbiornik solarny, grupa pompowa, naczynia przeponowe) wykonana jest w budynku mieszkalnym, co oznacza, że koszt tej części instalacji pozostaje objęty stawką 8% VAT.
Aktualne, ostateczne wyliczenia kosztów instalacji, z uwzględnieniem stawek 8 i 23% VAT, znajdują się w załączonej tabeli.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyznaczonych magazynach na terenie naszej gminy znajdują się już panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, a za około 10 dni powinny dotrzeć również kolektory słoneczne. Jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele Wykonawcy – Hymon Energy Sp. z o.o. zaczną się z Państwem umawiać na indywidualną wizję lokalną celem ustalenia docelowego miejsca montażu paneli fotowoltaicznych oraz terminu ich montażu. W ciągu kilku najbliższych dni ruszy natomiast montaż pomp ciepła przez Wykonawcę – Romitex Sp. z o.o. W międzyczasie prosimy oczekiwać kontaktu ze strony przedstawicieli Wykonawcy – Solartime Sp. z o.o., którzy również powinni rozpocząć wizje lokalne celem ustalenia docelowego miejsca montażu kolektorów słonecznych. Kontakt z Państwem nawiązywany będzie według kolejności przyjętej na podstawie przeprowadzonych podczas spotkania w dniu 28.01.2019 r. losowań. Zainteresowanych informujemy także, że pierwsza partia kotłów zamontowana została w okresie grudzień 2018 – styczeń 2019, natomiast montaż pozostałych kotłów, zgodnie z Państwa sugestiami, Wykonawca – Semper Power Sp. z o.o. wznowi w końcowej fazie sezonu grzewczego, tj. w okolicach marca br. Na przełomie lutego i marca Wykonawca skontaktuje się jeszcze z Państwem celem przeprowadzenia pozostałych wizji lokalnych poprzedzających montaż kotła.
Mieszkańców, u których przewidziany jest montaż instalacji fotowoltaicznej, a którzy nie uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym w dniu 28.01.2019 r., prosimy także o wydrukowanie i wypełnienie załączonej poniżej Ankiety dotyczącej instalacji fotowoltaicznej oraz jak najszybsze dostarczenie jej do naszego biura Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec. Pozwoli to w znacznym stopniu przyspieszyć skompletowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie wykonanych u Państwa mikroinstalacji PV do zakładu energetycznego.
Przypominamy również, że w kwestiach formalnych i organizacyjnych związanych z realizowanym Projektem, pozostajemy cały czas do Państwa dyspozycji pod adresem:
Urząd Gminy Niebylec – Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 14 i 15, tel. 17 27 73 998, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W sprawach technicznych prosimy natomiast o kontakt z naszymi Inspektorami Nadzoru - GASKOP s.c., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel.: Grzegorz Potwora 605 266 214, Zbigniew Przystasz 509 904 907.