Zdjęcie z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem mObywatel oraz tekstem Zastrzeż PESEL, po prawej widoczny komputer przenośny

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Od 17 listopada br. można zastrzec swój numer PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy.

Od 17 listopada 2023 r. jest możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

W przypadku zastrzegania numeru w Urzędzie Gminy konieczny będzie osobisty wniosek, złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.
Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:

 1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
 2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
 3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
 4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
 5. Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić:

 1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl
 2. Wykorzystując aplikację mObywatel
 3. Osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy:
 • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.
 • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W Gminy Niebylec powyższe czynności można realizować w Urzędzie Gminy Niebylec bud. 183 (USC i ewidencja ludności) w godzinach pracy Urzędu.

Urząd Gminy Niebylec informuje, iż opłata za IV ratę za odpady komunalne oraz podatek rolny nie będzie możliwa do uiszczenia u Sołtysa wsi Połomia (ze względu na jego nieobecność).
Wpłat należy dokonać przelewem na rachunek Urzędu Gminy, Niebylec 170, 38-114 Niebylec

Nr konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

80 9168 1030 0260 1007 2000 0430.

Nr konta bankowego dla opłat za podatek rolny

71 9168 1030 0260 1007 2000 0010.

Ponadto istnieje możliwość otrzymania dowodu wpłaty:

-na odpady komunalne - pok. nr 7 w Budynku USC, Niebylec 183,

-na podatek rolny - pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Niebylec, Niebylec 170.

W przypadku wpłat dokonywanych w Banku Spółdzielczym w Niebylcu nie jest naliczana dodatkowa prowizja za dokonanie wpłaty.

Niebieskie gwiazdy z sygnetu znaku Funduszy Europejskich, napis „Fundusze Europejskie”, tytuł projektu "Odpowiedzialni za przyszłość"

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie realizuje projekt nr. FEPK.07.02-IP.01-0001/23 pn. „Odpowiedzialni za przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.
Zasięg projektu: województwo podkarpackie.
Grupa docelowa: wsparciem zostanie objętych 400 uczestników (grupa młodsza - 80 osób, grupa starsza - 320 osób)
Wartość projektu: 6 236 897,71 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 5 301 363,05 zł

Korzyści z udziału w projekcie

 • uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, stażach
 • rozwinięcia kwalifikacji zawodowych
 • doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych
 • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy
 • otrzymania materiałów szkoleniowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje na stronie: https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/podkarpackie/projekty-podkarpackiej-wk/odpowiedzialni-za-przyszlosc-main