WÓJT GMINY NIEBYLEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC

Wójt Gminy Niebylec ogłasza nabór na wolne wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Opis stanowiska - do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 • przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
 • współpraca z merytorycznymi pracownikami Urzędu w przygotowywaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych,
 • sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji z finansowaniem zewnętrznym,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania,
 • gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych,
 • opracowywanie aktualnej informacji o pozyskanych środkach pomocowych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych, w szczególności przygotowywanie informacji na sesje Rady Gminy Niebylec,
 • analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych
 • monitorowanie informacji z zakresu programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców i ogłoszeń o konkursach,
 • podejmowanie współpracy z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne w celu pozyskania dodatkowych funduszy dla budżetu gminy.
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
 • inicjowanie udziału Gminy Niebylec w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,
 • wykonywanie na zlecenie Wójta innych czynności, w sprawach objętych jego kompetencją.

Szczegółowe informacje: Biuletynie Informacji Publicznej - Nabór - OGŁOSZENIE O NABORZE - podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Plakat informacyjny o koloniach nad morzem organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Mrzeżynie w dniach 22-30.08.2024. Kolonie odbędą się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym FAMA-STA (pawilon C) przy ul. Kołobrzeskiej 32, 72-330 Mrzeżyno. W programie m.in.: gry i zabawy integracyjne, aktywności na świeżym powietrzu, plażowanie, dyskoteki, gry terenowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konkursy i pogadanki. Kontakt: tel. 721 786 863. Kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

lakat informacyjny o koloniach nad jeziorem organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Sławie (woj. lubuskie) w dniach 25.07-02.08.2024. Kolonie odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Janówka" przy ul. Nowosolskiej 2c, 67-410 Sława. W programie m.in.: zajęcia z podstaw żeglarstwa, gry i zabawy integracyjne, plażowanie, dyskoteki, gry terenowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konkursy i pogadanki. Kontakt: tel. 721 786 863. Kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podkarpackiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji interesantom Państwa placówki.

Odpłatność uczestników:

 • dzieci podlegające KRUS – 750,00 zł
 • pozostałe dzieci – 1950,00 zł