Szanowni Państwo,
W ślad za wczorajszym spotkaniem organizacyjnym w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, dotyczącym montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, przekazujemy poniżej kluczowe ustalenia:
Montaż instalacji, zarówno kolektorów słonecznych, jak i fotowoltaicznych na terenie naszej gminy rozpocznie się na przełomie lutego i marca. W każdym przypadku montaż będzie poprzedzony wizją lokalną dokonaną przez wyznaczonego przedstawiciela danego Wykonawcy, tj. w przypadku kolektorów słonecznych – firmy Solartime z Rzeszowa, a w przypadku paneli fotowoltaicznych – firmy Hymon Energy z Tarnowa. Podczas oględzin na terenie Państwa nieruchomości przedstawiciel Wykonawcy w porozumieniu z Państwem ustali docelowe miejsce montażu kolektorów/paneli na dachu budynku (lub gruncie), miejsce montażu zbiornika solarnego (w przypadku solarów), falownika i rozdzielnic (w przypadku fotowoltaiki), a także sposób rozprowadzenia przewodów i kabli.

Logo projektu

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 28.01.2019 r. (tj. w poniedziałek) o godz. 17:30 na obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Niebylcu odbędzie się spotkanie organizacyjne w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu aspektów technicznych związanych z montażem instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych i odbędzie się przy udziale przedstawicieli Wykonawców – Solartime oraz Hymon Energy - wyłonionych do realizacji prac montażowych ww. instalacji.
Pierwsza część spotkania dotyczyła będzie instalacji kolektorów słonecznych i przewidujemy, że potrwa nie dłużej niż 60 minut, dlatego też mieszkańców zainteresowanych wyłącznie instalacjami fotowoltaicznymi zapraszamy na godz. 18:30.
Przy tej okazji przekazujemy Państwu w załączeniu prezentacje przygotowane przez firmę Hymon Energy – Wykonawcę wyłonionego do montażu instalacji fotowoltaicznych.
Wskazujemy także, że podczas spotkania rozprowadzimy wśród Państwa do wypełnienia dodatkowe ankiety, które posłużą w szczególności do przygotowania przez Wykonawcę w Państwa imieniu stosownych zgłoszeń wykonanych mikroinstalacji fotowoltaicznych do zakładu energetycznego. Niezbędne od Państwa dane do zgłoszenia mikroinstalacji PV obejmują takie elementy, jak:
- imię i nazwisko osoby, na którą zapisany jest licznik , umowa przyłączeniowa (jeżeli są to dwie lub więcej osób – dane wszystkich),
- PESEL,
- moc przyłączeniowa,
- nr PPE (Punkt Poboru Energii),
- nr licznika,
- lokalizacja licznika,
- wartość zabezpieczenia przedlicznikowego,
- rodzaj przyłącza (napowietrzne / ziemne),
- nr słupa lub nr ZK (Złącze Kontrolne).
W miarę możliwości, prosimy o przygotowanie się w powyższym zakresie, a wszelkie wątpliwości zostaną jeszcze omówione w trakcie spotkania.
Przypominamy również o potrzebie zgłoszenia się do naszego biura Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec celem ustalenia ostatecznych kosztów w Projekcie, zawarcia aneksu do umowy uczestnictwa w Projekcie oraz uregulowania drugiej transzy Państwa wpłaty, co nastąpić powinno do końca stycznia br.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w tym tygodniu podpisywane są umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym na wykonanie prac instalacyjno-montażowych w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

Tym samym przechodzimy do kolejnej fazy realizacji Projektu, tj. do fazy inwestycyjnej, w ramach której najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. zamontowane zostaną wszystkie przewidziane w Projekcie instalacje OZE.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z wykonawcami, rozpoczęcie prac montażowych instalacji przewidywane jest na luty 2019 r. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przed wykonaniem jakiejkolwiek instalacji niezbędne jest wniesienie ze strony mieszkańców Gminy pełnej wysokości ustalonego wkładu własnego, co nastąpić powinno do końca stycznia 2019 r. W tym też celu już teraz zapraszamy wszystkich Państwa - uczestników Projektu do stawiania się od przyszłego tygodnia w biurze Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec celem uregulowania drugiej transzy Państwa wpłaty. Zaznaczamy przy tej okazji, że planowane koszty Państwa udziału w Projekcie ulegną obniżeniu, w związku z czym nie będą Państwo zmuszeni do jakichkolwiek dopłat powyżej kwot, które wynikają z Państwa obecnych umów. Wskazujemy również, że ostateczna wysokość wkładu własnego za poszczególne instalacje wprowadzona będzie do przygotowywanych dla Państwa aneksów do umów uczestnictwa w Projekcie. Zachęcamy też, aby w miarę możliwości nie odkładać wpłaty drugiej transzy na ostatnią chwilę, tak by na koniec stycznia 2019 r. można było uzbierać pełną pulę Państwa środków finansowych na poczet płatności, sprawnie zakończyć etap aneksowania Państwa umów i przystąpić do realizacji.

Informujemy także, że w związku z pilną potrzebą wykonania instalacji kotłów na biomasę na niektórych gospodarstwach, czynimy starania, aby pierwsze kotły zamontowane zostały jeszcze w drugiej połowie grudnia 2018 r. Z tego też względu zachęcamy uczestników Projektu, u których przewidziany jest montaż kotłów, do udziału w spotkaniu organizacyjnym z wykonawcą, na którym omówione zostaną wszystkie aspekty techniczne związane z ich montażem. Mimo że zainteresowani udziałem w spotkaniu zostali już o nim uprzednio poinformowani telefonicznie, przypominamy, że odbędzie się ono w piątek (07.12.2018 r.) w budynku wielofunkcyjnym (GOK) w Niebylcu o godz. 17:00. Podkreślamy jednocześnie, że organizowane spotkanie poświęcone będzie wyłącznie kwestiom związanym z montażem kotłów, natomiast szczegółowe informacje dotyczące pozostałych instalacji przekazane zostaną Państwu w odrębnych terminach.

Projekt OZE

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac instalacyjno-montażowych w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, zawarte zostały umowy z następującymi wykonawcami:
1) część nr 1 - Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych - Solartime Sp. z o.o., ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów,
2) część nr 2 - Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych - Hymon Energy Sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
3) część nr 3 - Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę - Semper Power Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn,
4) część nr 4 - Dostawa wraz z montażem pomp ciepła - Romitex Sp. z o.o., Sadurki 18, 24-150 Nałęczów.
Informujemy jednocześnie, że nadzór inwestorski z ramienia Gminy Niebylec nad realizacją poszczególnych instalacji powierzony został firmie: GASKOP G. Potwora, Z. Przystasz s.c., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów.
Przypominamy, że według założeń Projektu najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. zamontowane mają zostać wszystkie przewidziane w Projekcie instalacje OZE. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z Wykonawcami poszczególnych instalacji, rozpoczęcie prac instalacyjno-montażowych przewidywane jest na luty 2019 r. (z wyjątkiem kotłów, których montaż rozpoczęliśmy jeszcze w bieżącym roku). Zwracamy jednocześnie uwagę, że przed przystąpieniem do montażu instalacji, powinniśmy dysponować od Państwa wpłatą wkładu własnego w pełnej wysokości. Ostateczna wysokość Państwa wkładu za poszczególne instalacje, wyliczona na podstawie zaoferowanych w przetargu cen, w tym docelowa wysokość II transzy Państwa wkładu zostaną wprowadzone do przygotowanych dla Państwa aneksów do umów uczestnictwa w Projekcie. Jak wskazywaliśmy poprzednio, planowane koszty Państwa udziału w Projekcie uległy obniżeniu, w związku z czym wysokość II transzy Państwa wkładu będzie niższa niż ta, która wynika z Państwa dotychczasowych umów. Tym samym zapraszamy każdego z uczestników Projektu do stawienia się w biurze Projektu w Urzędzie Gminy Niebylec celem zapoznania się z ostatecznymi kosztami udziału w Projekcie i zawarcia aneksu do umowy. Zwracamy również uwagę na konieczność uregulowania II transzy wkładu własnego w terminie do dnia 31.01.2019 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w miesiącu sierpniu br. zakończyliśmy etap zawierania z Państwem – mieszkańcami gminy Niebylec umów uczestnictwa w projekcie. W wielu przypadkach zmianie uległ aktualny stan faktyczny dotyczący poszczególnych gospodarstw domowych w stosunku do danych zawartych w Państwa ankietach uczestnictwa w projekcie, jak i w wynikach przeprowadzonej początkiem 2017 r. weryfikacji technicznej. Odnotowane przez nas różnice dotyczyły w szczególności zmiany ilości osób przebywających obecnie w danym gospodarstwie domowym, czy też zmiany aktualnego zapotrzebowania danego gospodarstwa na energię cieplną i/lub elektryczną. Aby jak najlepiej dopasować poszczególne instalacje do Państwa bieżących potrzeb i uwag, zdecydowaliśmy o potrzebie licznych zmian dotyczących w szczególności przydzielonych Państwu mocy poszczególnych instalacji OZE. Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Niebylec wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 o zgodę na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu, jak również o wydłużenie realizacji projektu do połowy 2019 r. (dokładnie do 28 czerwca 2019 r.). Pozytywne stanowisko pozwoliło nam przystąpić do dalszych działań, tj. opracowania dokumentacji przetargowej i wszczęcia procedury przetargowej. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało 14 września br., a składanie ofert wyznaczone jest na 22 października br. Zakładając też, że zaoferowane w przetargu przez wykonawców stawki za montaż poszczególnych instalacji będą mieściły się w naszych możliwościach finansowych, spodziewany termin wpłat II transzy przypadnie na listopad-grudzień br., o czym zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie internetowej oraz telefonicznie.