Fragment formularza Wniosku o dodatek osłonowy

pdfDodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę  dodatku osłonowego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

OGŁOSZENIE o zbiórce na rzecz potrzebującej rodziny

Gmina Niebylec ogłasza zbiórkę na rzecz potrzebującej rodziny Państwa Ewy i Jana z Połomi.

W styczniu 2024 r. P. Jan uległ poważnemu wypadkowi, co bezpośrednio wpłynęło na życie rodziny. Nadal pozostaje w szpitalu i specjalistycznym leczeniu. Rodzina utrzymywała się z pracy w gospodarstwie rolnym, a obecnie nie ma stałego źródła dochodu. Mają na utrzymaniu 2 dzieci w wieku szkolnym.

Prosimy o wsparcie w postaci żywności oraz odzieży. Zbiórkę będzie prowadzić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niebylec 24 od 25.03.2024 do 30 kwietnia 2024 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Prosimy o obdarowywanie potrzebujących nową odzieżą (buty rozmiar 36, odzież rozmiar 140/146) i produktami o długim terminie przydatności do spożycia (również talon na zakup
żywności).
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 17 277 30 46 i 531 982 416 z pracownikami GOPS w Niebylcu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
darczyńców o włączenie się w naszą akcję.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 przekazał w dniu 12 stycznia 2024 r. sprawozdanie końcowe z realizacji Programu – załącznik nr 4.

Zgodnie z umową nr S-V.150/2023/AOON wykorzystano na realizację zadania 257 490,74 zł oraz dokonano zwrotu dotacji w wysokości 25 490,41 zł., w tym na realizację zadania 24 484,50 zł., a na obsługę Programu 1005,91 zł.

W ramach Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w 2023 r. przyznano 23 osobom w tym 1 dziecku. Na wynagrodzenie asystentów wydano 230 412,35 zł.

Złożone zestawienie i sprawozdanie z realizacji ww. programu zostały zatwierdzone przez Wojewodę Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia przekazania, co potwierdzono w piśmie 23.02.2024 r.

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 przekazał w dniu 12.01.2024 r.sprawozdanie końcowe z realizacji Programu – załącznik nr 4A.

Zgodnie z umową nr S-V.50/2023/OW/PDZ dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3413,39 zł, w tym na realizację zadania 3220,75 zł, a na obsługę Programu 192,64 zł. Wykorzystano 36 815,41 zł w tym: 36 219,25 zł na realizację opieki wytchnieniowej i 596,16 złna koszty obsługi.

W ramach Programu opiekę wytchnieniową w 2023 r. przyznano 5 osobom. Sprawozdanie zostało zaakceptowano przez Wojewodę Podkarpackiego, co znalazło odzwierciedlenie w piśmie z dnia 12.03.2024 r.

 

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności dla:

Podkategorie