Zdjęcie uczestników Akcji sadzenia roślin miododajnych na terenie Gminy Niebylec

„Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” to akcja, którą co roku prowadzi Samorząd Województwa Podkarpackiego. Jednym z jej celów jest wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. W ramach akcji sadzone są drzewa i krzewy miododajne oraz prowadzone są działania edukacyjne i informacyjne.

W tym roku do akcji przystąpiła również Gmina Niebylec. Otrzymaliśmy 30 sadzonek drzew miododajnych(15 szt. gat. lipa oraz 15 szt. gat. rubinowa akacja) i 20 sadzonek krzewów (gatunków: tamaryszek, tawuła szara i świdośliwa). W dniu dzisiejszym rośliny posadzone zostały na działce przy Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Lutczy (Kąty Luteckie). Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab oraz Zastępca Wójta Gminy Niebylec Krzysztof Koza. W akcję nasadzenia drzew włączyli się uczniowie z kl. O i I Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej. Krótką pogawędkę na temat pszczół, ich życia i pracy przedstawił prezes Koła Pszczelarzy w Niebylcu p. Henryk Gibała. Dzieci wzięły również udział w zabawach i konkursach zorganizowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.),  Wójt Gminy Niebylec zarządza co następuje:

§ 1
1.    Ogłasza konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Niebylec do roku 2030, trwające od 2 lipca do 13 sierpnia 2030 r.

2.    W trakcie konsultacji prosimy o wyrażenie opinii o:

1)    Diagnozie społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Gminy Niebylec, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)    projektu wizji oraz misji Strategii,
3)    obszarach tematycznych oraz zdefiniowanych dla nich celów strategicznych i operacyjnych,
4)    zebranych, w ramach partycypacji społecznej i badań społecznych, zadań inwestycyjnych i społecznych.

Przewodniczący Rady Gminy Niebylec informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Realizacja powiatowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Niebylec.
4. Raport o stanie gminy za 2020 r.
1) przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy.
2) debata na temat raportu z udziałem mieszkańców gminy,
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niebylec,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r.,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2020 r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.,
4) debata nad sprawozdaniami,
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.:
1) zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niebylec w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niebylec za 2020 r.,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 r.,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niebylec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
2) wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu ochrony środowiska i zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza