1. Wstęp

Urząd Gminy w Niebylcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP.

2. Data publikacji i aktualizacji. Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych przesłanych przez podmiot zewnętrzny.

3. Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 25 września 2020 r., na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny

4. Dostępność architektoniczna.

  1. Do budynku Urzędu Gminy w Niebylcu prowadzi wejście główne od Rynku.
  2. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, na który można wjechać od strony zachodniej budynku.
  3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  6. W okolicach budynku Urzędu Gminy o wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
  7. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość wezwania pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób oraz skorzystania z domofonu znajdującego się na parkingu przy wejściu głównym, obok miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

5. Skróty klawiaturowe
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Lenart, informatyk w UG Niebylec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2773995. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
7. Informacje na temat procedury
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

8. Dodatkowe informacje

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury, mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności - klawisz TAB. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Kontrast elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok, [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: Wersje kontrastowe, Zmiana rozmiaru czcionki.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport o stanie dostępności.pdf)Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego[Stan w dniu 01.01.2021 r.]
Pobierz plik (koordynator_dostepnosci.pdf)Koordynator ds. dostępności[Zadania koordynatora]