Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec. Zgodnie z uchwałą Nr XXI/165/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Niebylec, stawka opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od osoby. W przypadku powzięcia przez Urząd informacji o nie wypełnianiu przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie naliczona w drodze decyzji podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 80,00 zł miesięcznie od osoby. Ponadto ustalone zostało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby od obowiązującej stawki opłaty.

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy zgłosili posiadanie kompostownika przydomowego, w którym kompostują bioodpady zapłacą 18,00 zł miesięcznie od osoby, natomiast osoby, które nie posiadają kompostownika przydomowego zapłacą 20,00 zł miesięcznie.

W dalszym ciągu mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik przydomowy,
a nie zgłosili jego posiadania mogą złożyć nową deklarację, aby skorzystać ze zwolnienia, natomiast właściciele nieruchomości, którzy od dnia 1 kwietnia 2020 r. składali do Urzędu Gminy Niebylec nowe deklaracje z informacją o posiadaniu kompostownika nie musza składać powtórnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat podyktowana jest wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, załamaniem na rynku surowców wtórnych, wzrostem ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, wzrostem opłaty marszałkowskiej, wzrostem płacy minimalnej, wzrostem kosztów zużycia paliw, wzrostem cen energii oraz innymi kosztami pochodnymi związanymi z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki odpadami. Wszystkie te okoliczności sprawiły,
że utrzymanie stawki na poziomie z 2020 roku nie jest możliwe. W niektórych gminach znaczne podwyżki zostały wprowadzone już pod koniec 2020 roku.

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców na gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokrywać jego realne koszty. Przeznaczanie opłaty na inne cele lub finansowanie systemu z innych źródeł jest niezgodne z prawem.

Obowiązujące stawki od 1 stycznia 2021 roku:

  • 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 18,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku powzięcia przez Urząd informacji o niesegregowaniu odpadów.

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na Oczyszczalni Ścieków Niebylec, informujemy Państwa że przyjmowaniem ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z naszej Gminy świadczą niżej wymienione podmioty, które wywożą ścieki do Stacji Zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie:  1. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, tel. 696703967,  2. USŁUGI SPRZĘTOWE Adam Kiełbasa, Godowa 6E, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2750171, 607288013.  Jednocześnie informujemy, że Kółko Rolnicze w Połomi ubiega się o uzyskanie zgody na zrzut Ścieków do Stacji Zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie. O terminie świadczenia usług wywozu szamba przez Kółko Rolnicze w Połomi powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na Oczyszczalni Ścieków Niebylec, informujemy Państwa że przyjmowaniem ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z naszej Gminy świadczą niżej wymienione podmioty, które wywożą ścieki do Stacji Zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie:

1. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, tel. 696703967,

2. USŁUGI SPRZĘTOWE Adam Kiełbasa, Godowa 6E, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2750171, 607288013.

Jednocześnie informujemy, że Kółko Rolnicze w Połomi ubiega się
o uzyskanie zgody na zrzut Ścieków do Stacji Zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie. O terminie świadczenia usług wywozu szamba przez Kółko Rolnicze w Połomi powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 18.11.2020 r. usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niebylec świadczy również Kółko Rolnicze w Połomi, 38-115 Połomia 26, tel. 17 2773705.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 18.11.2020 r. usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niebylec świadczy również Kółko Rolnicze w Połomi, 38-115 Połomia 26, tel. 17 2773705.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że z dniem 15-go września br. minął termin płatności III raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatność bez wcześniejszego wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją)

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne uregulowanie w/w należności.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.
Podatki - 17 2773 984,
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17 2773 992.