Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W oparciu o obowiązujące regulacje prawne od 2019 roku wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne wskazane w ww. rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród działań termomodernizacyjnych objętych rozporządzeniem znalazły się m.in. urządzenia i usługi związane z montażem instalacji OZE, w tym pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i kotłów na paliwo stałe spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu, a więc wszystkich instalacji wykonanych na terenie Gminy Niebylec w ramach zakończonego Projektu.
Rozporządzenie to jest jednocześnie rezultatem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach ww. rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000,00 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (w tym przypadku będą to faktury wystawione na mieszkańca przez Gminę Niebylec). Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważać się będzie wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Zwracamy jednak uwagę, że odliczenia można dokonać jedynie za wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r. Tym samym wpłaty wkładu własnego dokonane przez mieszkańców na rzecz Gminy do końca 2018 r. nie będą mogły podlegać temu odliczeniu.
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Niebylec czekają przygotowane dla Państwa faktury VAT, niezbędne do udokumentowania poniesionych przez Państwa wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (tj. w tym przypadku montaż instalacji OZE objętych Projektem). Prosimy tym samym każdego z Uczestników Projektu o osobiste stawienie się w Biurze Projektu – Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pokój nr 14 i 15, celem odbioru wystawionych faktur, weryfikacji poprawności danych w nich zawartych oraz uzyskania bliższych informacji związanych z możliwością odliczenia poniesionych wydatków od podstawy obliczenia podatku