Zmiana dystrybucji worków na odpady komunalne

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od 1 stycznia 2020 roku zmienia się sposób dystrybucji worków na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Niebylec.

Worki wydawane będą przez sołtysów poszczególnych sołectw dwa razy w roku w pakietach półrocznych. Liczba worków dostosowana będzie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki. Worki na odpady komunalne będą dostępne (za odpłatnością) w sklepie na przystanku PKS w Niebylcu w godzinach pracy sklepu.

Czytaj więcej: Zmiana dystrybucji worków na odpady komunalne

Zmiana nr rachunku bankowego dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Niebylec informuje, iż z dniem 01.01.2020 r. ulegnie zmianie numer rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłat należy dokonywać na nowy nr rachunku bankowego:

80 9168 1030 0260 1007 2000 0430

Nr konta bankowego w odniesieniu do podatków oraz pozostałych opłat nie ulega zmianie.
Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), w której ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy Niebylec informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych rolników, którzy posiadają folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, tj.: siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag, do dostarczenia do Urzędu Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, informacji o ilości posiadanych odpadów rolniczych na załączonym formularzu do dnia 15 listopada 2019r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 2773 992.

Zebrane informacje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Niebylec dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja dotycząca podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niebylec

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

1. Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa ,,GRZEGORZ’’ Rączka Grzegorz, Konieczkowa 223A, 38-114 Niebylec, tel. 17 2773 201,

2. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, tel. 17 2773705,

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3, tel. 17 2761 103 wew. 44.

4. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802 , tel. 696703967

ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. styropianu, płyt kartonowo- gipsowych, tapet, elementów ceramiki, itp. oraz stolarki okiennej.
Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach:

Termin odbioru

Godziny dostarczenia

Miejscowość

Punkt zbiórki

01-10-2019 r.

(wtorek)

7.00-13.00

Połomia

plac Kółka Rolniczego

7.00-13.00

Baryczka

plac koło kładki

02-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Gwoździanka

plac przy Remizie Strażackiej

7.00-13.00

Niebylec
Małówka

stary plac targowy za

budynkiem USC
w Niebylcu

16-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Konieczkowa

plac przy byłym Kółku Rolniczym

7.00-13.00

Blizianka

plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej

23-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Gwoźnica Dolna

plac koło domu wiejskiego

7.00-13.00

Gwoźnica Górna

plac magazynowy GS
w Gwoźnicy Górnej

30-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Jawornik

plac przy remizie strażackiej

7.00-13.00

Lutcza

plac przy byłym Kółku Rolniczym

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, dywany, stoły, krzesła, zabawki dużych rozmiarów, materace, itp. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach:

Termin odbioru Godziny dostarczenia Miejscowość Punkt zbiórki
10-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego
7.00-13.00 Baryczka plac koło kładki
15-07-2019 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej
7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy zabudynkiem USCw Niebylcu
17-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy byłym Kółku Rolniczym
7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej
24-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło domu wiejskiego
7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac magazynowy GS w Gwoźnicy Górnej
07-08-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Jawornik plac przy remizie strażackiej
7.00-13.00 Lutcza plac Kółka Rolniczego

Odpady budowlane zbierane będą w późniejszym terminie. Punkty zbiórki będą monitorowane.

Czytaj więcej: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  tj. komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), telefony, wiertarki i inne elektro-narzędzia.
Kompletne odpady należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów  w poszczególnych miejscowościach.

Termin odbioru Godziny dostarczenia Miejscowość Punkt zbiórki
03.06.2019 r. (poniedziałek) 7.00-12.00 Jawornik plac przy Remizie Strażackiej w Jaworniku
7.00-12.00 Lutcza plac Kółka Rolniczego
04.06.2019 r. (wtorek) 7.00-12.00 Połomia plac Kółka Rolniczego
7.00-12.00 Baryczka plac koło kładki
7.00-12.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej
05.06.2019 r. (środa) 7.00-12.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej
7.00-12.00 Niebylec, Małówka stary plac targowy  za budynkiem USC w Niebylcu
06.06.2019 r. (czwartek) 7.00-12.00 Konieczkowa plac przy byłym Kółku Rolniczym
7.00-12.00 Gwoźnica Górna, plac magazynowy GS  w Gwoźnicy Górnej
7.00-12.00 Gwoźnica Dolna plac koło Domu Wiejskiego

Odpady wielkogabarytowe oraz budowlane zbierane będą w późniejszym terminie.

Informacja o zakazie spalania odpadów drewnianych w przydomowych kotłach!!!

Informuje się mieszkańców Gminy Niebylec o bezwzględnym zakazie spalania odpadów drewnianych w domowych kotłach. Zakaz ten dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna pochodzącego z produkcji przemysłowej (trocin, wiór czy ścinek) oraz drewna pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami i klejami (ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).
Często wyżej opisane, zanieczyszczone odpady są następnie wykorzystywane przez osoby fizyczne jako paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję szkodliwych, rakotwórczych substancji do powietrza (m. in. benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.).
Paliwo, które możemy spalać w domowych kotłach  to „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny).
Ponadto informujemy, że osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa. W stosunku do takich osób mogą zostać nałożone sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Informacja o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dot.  obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m. in.: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.), w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1454 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niebylec, informuje się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne o obowiązku posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Niebylec dostępne w zakładce ,,Odpady Komunalne” - ,,Rejestr działalności regulowanej".

- nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach;

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną  na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Terminy wywozu odpadów

Terminy wywozu odpadów 2019

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w  2019 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U.  ZAGRODA  Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj:
•    Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
•    Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.
Harmonogram odbioru odpadów w 2018 r. dostępny u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Worki na odpady należy uzupełniać u sołtysów wsi w terminach zwyczajowo przyjętych w poszczególnych miejscowościach (terminy wydawania worków na odwrocie harmonogramu). Kody kreskowe należy odbierać u sołtysów poszczególnych sołectw.
Worki w Urzędzie Gminy w Niebylcu wydawane będą wyłącznie w piątki w godzinach pracy Urzędu, tj. od. 7.00 do 15.00.
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wynosi:
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny
Jednocześnie przypomina się właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w związku z narodzinami dziecka, wyjazdem, zgonem, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów w 2019 wraz z terminami wydawania worków (.pdf)