Urząd Gminy Niebylec informuje, że zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontroli ich opróżniania.

W dniach 21 i 24 luty 2023 r. w Urzędzie Gminy Niebylec została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie realizacji przez Wójta Gminy Niebylec obowiązków wynikających  z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.

Wójt Gminy został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu weryfikację ilości wywożonych ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni, oraz przekazania stosownych informacji o podjętych działaniach do WIOŚ w Rzeszowie.

 W celu dopełnienia nałożonego obowiązku na terenie Gminy Niebylec od kwietnia br. zostanie przeprowadzony cykl kontrolny poszczególnych gospodarstw domowych w tym przedmiocie.

Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Niebylcu celem  udokumentowania poprzez okazanie rachunków, faktur VAT, potwierdzeń za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Niebylec na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

W przypadku niezgłoszenia w wyznaczonym terminie pracownicy Urzędu przeprowadzą kontrolę na terenie posesji.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy do chwili obecnej nie dopełnili obowiązku zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Gminy Niebylec (Referat Mienia i Ochrony Środowiska), bądź za pośrednictwem poczty.