Urząd Gminy w Niebylcu informuje mieszkańców, że została rozpoczęta  weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzeniu podlega liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Z wstępnych ustaleń wynika, że część mieszkańców naszej gminy uchyla się od obowiązku uiszczania opłaty za odpady komunalne, oszukując tym samym pozostałych mieszkańców gminy, którzy płacą uczciwie. Takie działanie może spowodować wzrost stawki za odpady komunalne.

Do weryfikacji danych wykorzystywana jest aplikacja udostępniona przez miasto Świdnik, która powstała w ramach  rządowego programu GovTech. System działa na zasadzie porównywania danych mieszkańców, które pochodzą z baz prowadzonych przez najróżniejsze instytucje. Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane z jednostek podległych Urzędowi, m.in. z Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców, których liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość różni się od liczby osób zadeklarowanych w złożonej deklaracji o jak najszybsze dokonanie zmiany w złożonej deklaracji.

Jednocześnie przypominamy, iż niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Mieszkańcy, którzy nie wpisali do deklaracji wszystkich domowników muszą liczyć się z faktem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Urząd może naliczyć zaległą opłatę wstecz, a ponadto mieszkaniec może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za unikanie wypełnienia ciążącego na nim obowiązku.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!!!


Miejsce zamieszkania w polskim prawie cywilnym jest to miejscowość w której osoba fizycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC). Tak więc miejscem zamieszkania może być miejscowość, lub w znaczeniu ściślejszym, oznaczenie konkretnego lokalu mieszkalnego, z określeniem nie tylko miejscowości, ale również numeru domu.

Istotny jest zarówno fakt fizycznego przebywania w danej miejscowości jak i wola przebywania w niej. Wola przebywania w danym miejscu jest pojęciem subiektywnym. Musi wiązać się z tym, że miejsce to stało się ośrodkiem życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe. Dane miejsce nie traci przymiotu miejsca zamieszkania wskutek dłuższego lub krótszego oddalenia się z niego, pod warunkiem, że osoba nie traci rzeczywistego związku z miejscem.

W związku z powyższym szczegółowo zostaną przeanalizowane deklaracje osób pracujących w delegacji,  kierowców, wojskowych, osób pracujących sezonowo poza krajem, studentów i uczniów przebywających w akademikach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
Art. 6m ust. 1
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Art. 6m ust. 2
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.