Ustala się obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie, bez wezwania, w następujących terminach płatności:

do dnia 15 marca każdego roku za I kwartał,
do dnia 15 maja każdego roku za II kwartał,
do dnia 15 września każdego roku za III kwartał,
do dnia 15 listopada każdego roku za IV kwartał.