Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, dywany, stoły, krzesła, zabawki dużych rozmiarów, materace, fotele, opony (z wyłączeniem opon z maszyn rolniczych), itp. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach:  10-05-2023 r. (środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego 10-05-2023 r. (środa) 7.00-13.00 Baryczka plac koło kładki 19-05-2023 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoździanka plac koło Domu Wiejskiego 19-05-2023 r. (piątek) 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu 25-05-2023 r. (środa) 24-05-2023 r. (środa) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej 25-05-2023 r. (środa) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej 29-05-2023 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej 29-05-2023 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło Domu Wiejskiego 31-05-2023 r. (środa) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym- za bramą wjazdową 31-05-2023 r. (środa) 7.00-13.00 Jawornik plac przy Remizie Strażackiej  Punkty zbiórki będą monitorowane.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontroli ich opróżniania.

W dniach 21 i 24 luty 2023 r. w Urzędzie Gminy Niebylec została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie realizacji przez Wójta Gminy Niebylec obowiązków wynikających  z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.

Wójt Gminy został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu weryfikację ilości wywożonych ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni, oraz przekazania stosownych informacji o podjętych działaniach do WIOŚ w Rzeszowie.

 W celu dopełnienia nałożonego obowiązku na terenie Gminy Niebylec od kwietnia br. zostanie przeprowadzony cykl kontrolny poszczególnych gospodarstw domowych w tym przedmiocie.

Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Niebylcu celem  udokumentowania poprzez okazanie rachunków, faktur VAT, potwierdzeń za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Niebylec na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

W przypadku niezgłoszenia w wyznaczonym terminie pracownicy Urzędu przeprowadzą kontrolę na terenie posesji.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy do chwili obecnej nie dopełnili obowiązku zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Gminy Niebylec (Referat Mienia i Ochrony Środowiska), bądź za pośrednictwem poczty.

Obraz z trzema oponami rolniczymi oraz ciągnikiem rolniczym

Z uwagi na pojawiające się w ostatnim czasie zapytania dotyczące możliwości utylizowania opon od maszyn rolniczych  informujemy, iż system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są. Zatem w ramach tego systemu Gmina nie może organizować zbiórki wskazanych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej ani finansować ich z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

System, który obowiązuje od 1 lipca 2013 roku dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a nie wszystkich rodzajów odpadów. Opony
z traktorów, kombajnów, samochodów ciężarowych, dźwigów, koparek itp. są odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej,
a ta nie jest finansowana z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że w Strzyżowie odbiera je firma PHPU Zagroda Sp. z o.o., ul. 1 Maja 38B, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 276 16 64. Jednakże najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie.

2023 01 terminy wydawania workow

Urząd Gminy Niebylec informuje, że zmianie ulega wysokość stawki opłaty za odpady komunalne w 2023 i wynosi:

  • 21,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 23,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczas złożonej deklaracji.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji, pod warunkiem, że stan liczby osób zamieszkujących nieruchomość nie uległ zmianie.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2023 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Niebylec odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z dotychczas obowiązującym podziałem na miejscowości, tj.:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 r. dostępny jest u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Zawiadomienia o zmianie stawki, worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe wydawane będą jednorazowo w pakiecie całorocznym przez sołtysów poszczególnych miejscowości