Zdjecie z widokiem fragmentu mostu i rzeki w Lutczy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż na stronie internetowej tutejszego Zarządu: www.pzdw.pl w zakładce aktualności zostały zamieszczone w celach informacyjnych rozwiązania projektowe opracowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+977 na rzece Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Lutcza”.

Zachęcamy do zapoznania z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.

http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/NLjwyCwmJDeDaZ4

Zdjęcie z widokiem na kłosy zbóż oraz ciągnik rolniczy. Na zdjęciu znajduje się napis Termin składania wniosków: 01.02.2023 r. - 28.02.2023 r.

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Niebylec o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w pierwszej turze naboru, należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok. Ponadto każdy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego winien jest złożyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy, wskazać kategorię przedsiębiorstwa oraz klasę PKD.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie, tj. pok. nr 7 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu nr 183) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Niebylec
Niebylec 170
38-114 Niebylec
z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:
3 - 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z pozostałymi formularzami można pobrać na stronie: https://niebylec.pl/index.php/zalatwianie-spraw/515-zwrot-podatku-akcyzowego

Grafika z informacją: Bank Gospodarstwa Krajowego Nie pracujesz? Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy? Masz 30 lat lub więcej?Weź pożyczkę unijną z projektu „Przedsiębiorcze Podkarpackie” RPO WP 2014-2020! MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pożyczka – do 80 tys. zł długi okres spłaty pożyczki – do 7 lat możliwość karencji w spłacie kapitału – do 12 miesięcy

Zapraszamy przedsiębiorców lub osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej na spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podczas krótkiej prezentacji będzie można zapoznać się z aktualną ofertą Banku.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu.

Zdjęcia z podpisania umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

W dniu 27 września br.  w Urzędzie Gminy w Niebylcu odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka”. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 12 714 510,00 zł, z czego 11 400 000 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Postała część środków finansowych pochodzi z budżetu Gminy Niebylec.