W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności  Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba, Gmina Niebylec znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności  Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.

Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania zostanie wybudowane 1,752 km systemu sieci kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, z których będzie bezpośrednio korzystać 45 budynków zlokalizowanych w Lutczy, przysiółek Gąsiorówki. Wartość zadania to 1 601 056,43 PLN, z czego kwota pomocy wyniesie 828 253,00 PLN.

W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności  Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.

Odnawialne źródła energii

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informuję, że z dniem 12.11.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził wniosek o płatność końcową w ramach zrealizowanego przez nas w partnerstwie z Gminą Wielopole Skrzyńskie projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Zakres wszystkich wykonanych prac i poniesionych wydatków został zatwierdzony z wynikiem pozytywnym, a w dalszej kolejności po naszej i Państwa stronie pozostanie zapewnienie zachowania trwałości projektu przez najbliższe pięć lat, licząc od dnia dzisiejszego.

Przedmiotem projektu była w szczególności dostawa wraz z montażem na nieruchomościach prywatnych na terenie gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie kompletnych zestawów instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca następujące rodzajów instalacji:

  • instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
  • instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
  • kotłów na biomasę (pellet) do produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
  • pomp ciepła typu powietrze-woda do pobierania i przekazywania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych.

29 kwietnia 2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg na działce nr  3152 w km 0+000-0+330 w Jaworniku,  drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – (stara droga) w km 0+500 – 0+940,  drogi na działce nr 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia oraz drogi na działce nr 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa.
W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Wszystkie złożone oferty nie przekraczają kwoty jaką Gmina Niebylec zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki na przebudowę dróg pochodzą z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jaką 6 marca wójt gminy Zbigniew Korab otrzymał w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. ("Dobry początek roku dla naszego samorządu" - niebylec.pl oraz "77 mln zł dla podkarpackich samorządów" - rzeszow.uw.gov.pl)

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Niebylec - Zamówienia publiczne 2019.

Gmina Niebylec ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020. W zakres zamówienia wchodzi:

a) odśnieżanie dróg, parkingów i placów poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z dróg, parkingów i placów dla utrzymania ich przejezdności,

b) zwalczanie śliskości zimowej, w tym gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi poprzez posypywanie dróg w szczególności na ich łukach, skrzyżowaniach z innymi drogami, zjazdach, podjazdach oraz w razie uzasadnionej potrzeby na prostych odcinkach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (zadań). Oferty można składać do 8 listopada 2019 r. do godz. 10:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec – Zamówienia publiczne – Zamówienia 2019 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020.

Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu: zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).
Celem planowanego do realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Niebylec poprzez doposażenie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej prowadzących działania ratownicze na terenie gminy Niebylec i powiatu strzyżowskiego.
Nabór skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niebylec należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert osobiście lub pocztą pod adresem:
Urząd Gminy Niebylec,
38-114 Niebylec 170,
pokój nr 2 – Sekretariat
w terminie do 16.04.2019 r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec”.
Dokumenty dotyczące ogłoszonego naboru, w tym Regulamin otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku do udziału w realizacji projektu partnerskiego wraz ze wzorem formularza ofertowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem: http://bip.niebylec.pl/) w zakładce Nabór. Dodatkowe informacje związane z naborem udzielane są pod nr telefonu: 17 27 73 998 (Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury).