Grafika z treścia PŁATNOŚCI DLA MAŁYCH GOSPODARSTW

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać
przyznana rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
 • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy - zamiast tego - otrzymanie płatności dla małych gospodarstw.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:
https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest odpowiedzią na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania wsparcia bezpośredniego na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa najmniejsze (do 5 ha), a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (w szczególności z ekoschematami).

 Baner z flagą Polski oraz godłem oraz napisem DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG

Gmina Niebylec zrealizowała zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD –G61/A/2023 z dn. 22.02.2023 r.

Wartość zadania: 288459,92 zł

Dofinansowanie z RFRD: 173075,00 zł

Termin realizacji: maj-czerwiec 2023 r.

W ramach realizacji zadania wykonano prace związane z remontem drogi gminnej nr 112227R Lutcza – Szopówka w km 0+000 – 0+560, w tym zlokalizowanego wzdłuż niej mostu. Zakres robót obejmował:

 1. Rozebranie przepustów,
 2. Montaż przepustów pod zjazdami z rur,
 3. Wyrównanie podbudowy,
 4. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego zagęszczanego,
 5. Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 6. Wykonanie warstwy ścieralnej,
 7. Wymiana odboi drewnianych na moście,
 8. Wymiana nawierzchni drewnianej,
 9. Ścięcie poboczy mechanicznie,
 10. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie,
 11. Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp,
 12. Umocnienienie dna rowu korytkami betonowymi.

Zdjęcie fragmentu drogi z chodnikiem

W dniu 06 marca 2023r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła, iż został rozstrzygnięty przetarg na projekt i budowę chodnika w Lutczy wzdłuż DK 19. Najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana, złożyła firma MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa. Wartość inwestycji wynosi 9 733 009,68 zł. Łącznie postanie 4330 m chodnika. Prace projektowe i roboty budowlane mają zostać zakończone w terminie do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie wlicza się okresów zimowych).

To wspaniała wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy, szczególnie dla mieszkańców Lutczy. Chodnik znacząco poprawi mieszkańcom komfort poruszania się drogą, zapewni bezpieczeństwo oraz wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.