Logotyp Głównego Inspektoratu Weterynarii

Obszarr objęty ograniczeniami I

wymagania dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na obszarze objętym ograniczeniami I - CAŁY POWIAT STRZYŻOWSKI

Krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami istnieje obowiązek zgłaszania do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) oraz dokonania oznakowania świń w ciągu 48 godzin (2 dni) od zaistnienia tego zdarzenia. Nie uległ zmianie termin na oznakowanie urodzonych prosiąt - nadal obowiązuje 30 dniowy okres na dokonanie oznakowania.

Ubój na użytek własny jest dozwolony pod następującymi warunkami:

 • świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
 • posiadacz świń zgłosi osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzyżowie zamiar przeprowadzenia uboju minimum 24 h przed ubojem,
 • świnie zostaną poddane badaniu przed ubój owemu wykonanemu przez uprawnionego lekarza weterynarii,
 • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami istnieje obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzyżowie każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie (przed oddaniem zwłok świni do utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

 1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzyżowie lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
 2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
 3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
 4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie oraz sporządzenie do końca 2021 r. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” / nowość wymagana w strefie !!!/, wynikających z Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2012/605 z dnia 7 kwietnia 2012 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Obraz z syrenami alarmowymi

20 maja br., w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/SAREX 21”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Tematem przewodnim ćwiczenia, organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, będzie weryfikacja skuteczności i doskonalenie procedur ostrzegania ludności przed zagrożeniami z powietrza.

W trakcie próby, między godz. 8.00 – 11.00, zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju:

1) akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

2) akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Działając na podstawie art. 31 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512), w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

zarządzam co następuje:

§ 1

Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby zakażeń wirusem COVID-19 odnotowany w kraju, na terenie województwa podkarpackiego, powiatu strzyżowskiego oraz Gminy Niebylec, a także w związku z wprowadzeniem w kraju ograniczeń, spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zarządzam wykonywanie przez Urząd Gminy w Niebylcu zadań publicznych w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

§ 2

1. Zarządzam zamknięcie budynków Urzędu Gminy dla bezpośredniej obsługi klientów; wszelkie dokumenty, wnioski, podania i faktury powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail), albo w formie papierowej przez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki, umieszczonej na klatce schodowej wewnątrz budynku Urzędu, dostępnej w godzinach pracy Urzędu.

2. Niezbędne informacje kontaktowe (numery telefonów, e-maile oraz formularze druków) dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.niebylec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.niebylec.com.pl.

3. Wszelkie wpłaty i wypłaty dokonywane będą wyłącznie w formie bankowości elektronicznej lub w placówce niebyleckiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Strzyżowie, prowadzącego bankową obsługę Urzędu Gminy w Niebylcu.

4. Sprawy wymagające natychmiastowego, niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu wizyty w Urzędzie, na podstawie zgłoszenia dokonanego wcześniej telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail, e-PUAP).

§ 3


Informację o ograniczeniu bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Gminy w Niebylcu podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przez wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu Gminy i na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 4

Kierowników
1) Gminnego Ośrodka Kultury
2) Gminnej Biblioteki Publicznej
3) Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– zobowiązuję do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i interesantów.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zamknięcia dla klientów Urzędu Gminy w Niebylcu - odwzorowanie cyfrowe oryginalnego dokumentu o treści jak powyżej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z  2014  poz.1490. z późn. zm.)Wójt Gminy Niebylec zarządza co następuje:

- ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid.  nr 259 o pow. 0,45 ha w Lutczy (KW RZ1S/00048807/6), stanowiącej własność Gminy Niebylec,

- ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. nr 1772 o pow. 0,03 ha w Lutczy (KW RZ1S/00059938/3), stanowiącej własność Gminy Niebylec.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec lub załącznikach poniżej:

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 24 marca 2021 r.

W związku z sygnałami od mieszkańców naszej gminy oraz informacjami (ulotkami) o wideokonferencji w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania środków na montaż instalacji fotowoltaicznych informujemy, iż wyżej wymienione działanie nie jest realizowane przez Urząd Gminy Niebylec ani w jej partnerstwie !!! Informacja sugeruje, jakoby to Urząd Gminy Niebylec – Gmina Niebylec była organizatorem wideokonferencji i w jakiś sposób pomagała w pozyskaniu dofinansowania na takie inwestycje. Wprawdzie Gmina popiera tego typu działania, sprzyja im, jednak wideokonferencja i projekt są przedsięwzięciem firmy prywatnej, za działania której Gmina Niebylec nie ponosi odpowiedzialności. W celu uzyskania szerszych informacji w tej sprawie proszę kontaktować się z firmą.

W związku z sygnałami od mieszkańców naszej gminy oraz informacjami (ulotkami) o wideokonferencji w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania środków na montaż instalacji fotowoltaicznych informujemy, iż wyżej wymienione działanie nie jest realizowane przez Urząd Gminy Niebylec ani w jej partnerstwie !!!

Informacja sugeruje, jakoby to Urząd Gminy Niebylec – Gmina Niebylec była organizatorem wideokonferencji  i w jakiś sposób pomagała w pozyskaniu dofinansowania na takie inwestycje.

Wprawdzie Gmina popiera tego typu działania, sprzyja im, jednak wideokonferencja i projekt są przedsięwzięciem firmy prywatnej, za działania której Gmina Niebylec nie ponosi odpowiedzialności.
W celu uzyskania szerszych informacji w tej sprawie proszę kontaktować się z firmą.