W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. (M.P. poz. 1385), w dniu 28 grudnia 2023 r. obsługa związana z przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Gminy w Niebylec możliwa będzie tylko do godziny 12:00.

Rysunek meżczyzny z łopatą do śniegu usuwającego śnieg z dachu

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących powodować uszkodzenia obiektów budowlanych lub stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska przypominam, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.) właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

W szczególności w tej sytuacji osoby te zobowiązane są do podejmowania działań w celu niedopuszczania do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Przypominam:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy − Prawo budowlane)
 • kto nie spełnia obowiązku wykonania kontroli okresowej obiektu podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane).

Z up. POWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO
inż. Marcin Małek
inspektor

Zdjęcie z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem mObywatel oraz tekstem Zastrzeż PESEL, po prawej widoczny komputer przenośny

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Od 17 listopada br. można zastrzec swój numer PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy.

Od 17 listopada 2023 r. jest możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

W przypadku zastrzegania numeru w Urzędzie Gminy konieczny będzie osobisty wniosek, złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.
Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:

 1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
 2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
 3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
 4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
 5. Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić:

 1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl
 2. Wykorzystując aplikację mObywatel
 3. Osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy:
 • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.
 • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W Gminy Niebylec powyższe czynności można realizować w Urzędzie Gminy Niebylec bud. 183 (USC i ewidencja ludności) w godzinach pracy Urzędu.

Urząd Gminy Niebylec informuje, iż opłata za IV ratę za odpady komunalne oraz podatek rolny nie będzie możliwa do uiszczenia u Sołtysa wsi Połomia (ze względu na jego nieobecność).
Wpłat należy dokonać przelewem na rachunek Urzędu Gminy, Niebylec 170, 38-114 Niebylec

Nr konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

80 9168 1030 0260 1007 2000 0430.

Nr konta bankowego dla opłat za podatek rolny

71 9168 1030 0260 1007 2000 0010.

Ponadto istnieje możliwość otrzymania dowodu wpłaty:

-na odpady komunalne - pok. nr 7 w Budynku USC, Niebylec 183,

-na podatek rolny - pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Niebylec, Niebylec 170.

W przypadku wpłat dokonywanych w Banku Spółdzielczym w Niebylcu nie jest naliczana dodatkowa prowizja za dokonanie wpłaty.