Niebieskie gwiazdy z sygnetu znaku Funduszy Europejskich, napis „Fundusze Europejskie”, tytuł projektu "Odpowiedzialni za przyszłość"

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie realizuje projekt nr. FEPK.07.02-IP.01-0001/23 pn. „Odpowiedzialni za przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.
Zasięg projektu: województwo podkarpackie.
Grupa docelowa: wsparciem zostanie objętych 400 uczestników (grupa młodsza - 80 osób, grupa starsza - 320 osób)
Wartość projektu: 6 236 897,71 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 5 301 363,05 zł

Korzyści z udziału w projekcie

  • uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, stażach
  • rozwinięcia kwalifikacji zawodowych
  • doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych
  • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy
  • otrzymania materiałów szkoleniowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje na stronie: https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/podkarpackie/projekty-podkarpackiej-wk/odpowiedzialni-za-przyszlosc-main

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu poniżej.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), a w szczególności.:

  • na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630),
  • na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Terminy badań dostępne są na stronie: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/#main

Działając na podstawie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącej sporządzenia opisu stanu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa oraz nieruchomości przeznaczonych do ograniczenia w korzystaniu decyzją ZRID (o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.08.2023 roku (znak sprawy: N-VIII.7820.1.39.2022) zawiadamia się, że zostanie spisany protokół z oględzin działek objętych inwestycją: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) – do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km
33+241.60 o długości 11.57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” zgodnie z tabelą poniżej.

pdfDo pobrania plik z tabelą zawierającą Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) – do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km 33+241.60 o długości 11.57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” dla działek, których właściciele mają niepełne dane adresowe w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Spółka G4GEODEZJA Sp. z o.o zwraca się z prośbą o uczestnictwo w czynnościach sporządzenia protokołu, który będzie dokumentował stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Jednocześnie informujemy, iż nieobecność właściciela nieruchomości nie będzie wstrzymywała spisania protokołu i dalszych prac. Protokół opisujący nieruchomość w przypadku nieobecności Właściciela zostanie spisany jednostronnie

W interesie Państwa jest uczestnictwo osobiście lub przez swojego przedstawiciela w sporządzeniu protokołu dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

WAŻNE informacje dla właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego:

Obecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, pomimo iż nie obowiązkowa, jest zalecana. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne aby osoby obecne na spotkaniu posiadały stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w tym zakresie - do występowania w imieniu nieobecnych.

Osoby biorące udział w czynnościach sporządzenia protokołu dokumentującego stan nieruchomości powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo, w którym należy zawrzeć zapisy upoważniające do reprezentowania właściciela w czynnościach opisu stanu nieruchomości objętej (-ych) inwestycją budowy drogi
ekspresowej S19.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości

Kontakt do koordynatora prac:

Dariusz Chrzanowski
Telefon: +48 733-517-325
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Ciszek
telefon: +48 791-739-309
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.