OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC

Zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego spowodowaną rozprzestrzenianiom się wirusa SARS-Co V-2, zwanego popularnie koronowirusem informuję, że w dniach od 11 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawieszone zostaną zajęcia w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Niebylec. W dniach 12 i 13 marca przedszkola będą jeszcze pełniły funkcje opiekuńcze dla dzieci, których rodzice z powodów zawodowych nie mają jeszcze możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu.

Zawieszone zostaną także wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalne organizowane w lokalnych placówkach oświatowych, w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Zwracam się apelem do klientów Urzędu Gminy w Niebylcu oraz klientów miejscowych gminnych jednostek organizacyjnych (GOK, GBP, GOPS, GZEAS) o ograniczenie bezpośrednich wizyt w tych instytucjach do niezbędnego minimum. Zachęcam do kontaktu telefonicznego i e-mail.

Odwołuje wszystkie zaplanowane wcześniej spotkania oraz apeluję do mieszkańców o zachowanie wszelkich środków ostrożności i dostosowanie się do zaleceń władz epidemiologicznych. Sołtysów wsi informuję, że należy odwołać wszystkie wcześniej zaplanowane zebrania wiejskie.

Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.niebylec.pl, tel. 17 27 73 002.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie działająca na terenie gmin: Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

1. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – 200 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług
Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba udzielonych dotacji na uruchomienie/rozwój działalności gospodarczej –2 szt.

2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez rozwijanie działalności gospodarczej – 850 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat
Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba wspartych przedsiębiorstw – 10 szt.

Czytaj więcej: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Ogłoszenie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździance

Wójt Gminy Niebylec, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) informuje, że Rada Gminy w Niebylcu dnia 30 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XV/124/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździance z dniem 31 sierpnia 2020 roku. W związku z tym informuję, że od 1 września 2020 r. uczniowie z tej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu.
Deklaruję również, że Gmina zapewni uczniom z Gwoździanki dowóz do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu autobusem szkolnym wraz z opiekunem.

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Kółka Rolniczego w Lutczy

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kółka Rolniczego w Lutczy z dnia 2.06.2019 r. oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.12.2019 r. sygn. RZ.XII NS-REJ.KRS/17504/19/641 wszczęta została likwidacja Kółka Rolniczego w Lutczy, nr KRS: 0000058902. Likwidatorem Kółka Rolniczego w Lutczy ustanowiona została Magdalena Mikoś-Korzeń.
Wierzycieli wzywa się do zgłaszania ewentualnych wierzytelności względem Kółka Rolniczego w Lutczy w Likwidacji w formie pisemnej w terminie do dnia 18.01.2020 r. na podany poniżej adres likwidatora:
Magdalena Mikoś-Korzeń
Domaradz 326
36-230 Domaradz