Zdjęcie dachu samochodu z sygnalizacją świetlną i napisem REGULACJA RUCHU, w lewym dolnym rogu napis #DRAGON24 DGRSZ

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 10 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. 2023 poz. 2578), Wójt Gminy Niebylec postanawia ogłosić konkurs na dyrektorów szkół.
Konkurs dotyczy stanowisk:

  • dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, zgodnie z załącznikiem Nr 1do zarządzenia,
  • dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej, zgodniez załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
  • dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

pdfZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora: Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy

DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W NIEBYLCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NIEBYLCU

Wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. kadr

W załączniku szczegółowy opis głównych zadań pracownika jak również:

  • warunki pracy na danym stanowisku,
  • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niebylec,
  • niezbędne wymagania,
  • wymagania dodatkowe,
  • wymagane dokumenty.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. do godz. 10:00, na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu , Niebylec 182a, 38-114 Niebylec
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu ”.
O zakwalifikowaniu do następnego etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą tradycyjną, elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

pdfOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NIEBYLCU

docxKWESTIONARIUSZ OSOBOWY

pdfPOLITYKI PRYWATNOŚCI

 

pdfProtokół z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds.kadr

Logo z treścią Lokalna Grupa Działania C.K. PODKARPACIE

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej:

- Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024
http://ckpodkarpacie.eu/artykul/ogloszenie-o-naborze-nr-12024,329/

- Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2024
http://ckpodkarpacie.eu/artykul/ogloszenie-o-naborze-nr-22024,330/

Skan komunikatu o utrudnieniach w ruchu drogowym na odcinku drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa - Niebylec w m. Żarnowa. Komunikat o treści: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie informuje, że od dnia 9 stycznia 2024 r. (od godz. 9.00) zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Żarnowa.  W związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) - do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km 33+241,60 o długości 11,57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. przedłożył w Starostwie zgłoszenie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu polegające na tym, że z dniem 9 stycznia 2024 r. od godz. 9.00 zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Żarnowa. Wprowadzone utrudnienia w ruchu są okresowe i wynikają z planowanej budowy węzła drogowego Strzyżów – Żarnowa w ciągu drogi S-19.  Kierowcy i mieszkańcy mogą w tym czasie korzystać z innych, alternatywnych dróg dojazdowych do i ze Strzyżowa tj. drogi Nr 1938 Połomia - Glinik Charzewski oraz drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza.

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie informuje, że od dnia 9 stycznia 2024 r. (od godz. 9.00) zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Żarnowa.

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) - do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km 33+241,60 o długości 11,57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. przedłożył w Starostwie zgłoszenie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu polegające na tym, że z dniem 9 stycznia 2024 r. od godz. 9.00 zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Żarnowa. Wprowadzone utrudnienia w ruchu są okresowe i wynikają z planowanej budowy węzła drogowego Strzyżów – Żarnowa w ciągu drogi S-19.

Kierowcy i mieszkańcy mogą w tym czasie korzystać z innych, alternatywnych dróg dojazdowych do i ze Strzyżowa tj. drogi Nr 1938 Połomia - Glinik Charzewski oraz drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza.