Zdjęcie z akcji Sprzątanie Świata przedstawiające czterech chłopców

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniach od 22 kwietnia do 10 maja 2022 roku w Gminie Niebylec odbyła się akcja Sprzątania Świata. Głównym jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Dzieci i młodzież ze Szkół z terenu naszej gminy aktywnie włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Uczniowie klas I - VIII wraz z opiekunami zbierali śmieci z terenów przyszkolnych, okolic głównych szlaków komunikacyjnych, a także pobliskich terenów zielonych. W ramach działań edukacyjnych w placówkach oświatowych zorganizowano m.in. apele, konkursy, inscenizacje a także pokaz ,,mody- strojów ekologicznych” na których przybliżono problematykę związaną z ochroną środowiska oraz potrzebą dbania o czystość i porządek.

Inicjatywa miała na celu podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz współodpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu. Ponadto akcja propagowała hasło, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko jednorazowa zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, koordynatorem akcji była Gmina Niebylec, której zadaniem było dostarczenie do placówek worków oraz rękawic.

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Niebylec w 2022 roku pracownicy firmy ,,Zagroda” przeprowadzili w placówkach oświatowych na terenu Gminy Niebylec warsztaty, których głównym celem było promowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, promocja wtórnego wykorzystania surowców wtórnych a także uświadomienie uczniom zagrożeń i szkodliwości wynikających ze spalania odpadów w paleniskach domowych. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali gadżety w postaci długopisów i smyczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata” i wspólnie porządkowali wybrane tereny oraz osobom, które były odpowiedzialne za organizację tego przedsięwzięcia.

Chłopiec przed komputerem - ilustracja artykułu Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niebylec

Przedłużony został termin przyjmowania wniosków do 29 października 2021r.  na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich. Nabór dla Gmin odbywa się w terminie 04.10.2021 – 05.11.2021.

Celem będzie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informację dodatkową do składanego oświadczenia

w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec,  38-114 Niebylec 170, sekretariat na 1 piętrze w godzinach pracy urzędu na załączonych wzorach w terminie od dnia ogłoszenia do 29 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie programu (link powyżej) oraz w Gminnym Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Szkół pod nr telefonu 17 2773 062.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu.

Chłopiec przed komputerem - ilustracja artykułu Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niebylec

Ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich. Nabór dla Gmin odbywa się w terminie 04.10.2021 – 05.11.2021.

Celem będzie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informację dodatkową do składanego oświadczenia

w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec,  38-114 Niebylec 170, sekretariat na 1 piętrze w godzinach pracy urzędu na załączonych wzorach w terminie od dnia ogłoszenia do 26 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie programu (link powyżej) oraz w Gminnym Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Szkół pod nr telefonu 17 2773 062.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu.