4 grudnia 2019 r. w Gazecie Codziennej „NOWINY” ukazał się ranking Gmin Podkarpacia przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie. Ranking obrazuje osiągniecia samorządów według  danych na koniec 2018 r. Do ustalenia klasyfikacji gmin zastosowano następujące wskaźniki: dochody własne, wydatki majątkowe inwestycyjne, wydatki na administrację publiczną, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, budżety środków europejskich wszystkie na jednego mieszkańca, zadłużenie gmin na dochód ogółem, przyrost naturalny na 1 tysiąc mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tysięcy mieszkańców.
W opublikowanym rankingu Gmina Niebylec zajęła wysokie 36 miejsce, na 156 samorządów gminnych Województwa Podkarpackiego. Pozostałe gminy Powiatu Strzyżowskiego uplasowały się na następujących lokatach: Gmina Czudec 53., Gmina Strzyżów 85., Gmina Frysztak 108., Gmina Wiśniowa 146.

Działając na postawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłaszam przeprowadzenie konsultacji do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Szczegółowe informacje w załącznikach.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 4 października 2019 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020