STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2021-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niebylec,

Przedstawiam Państwu, nową Strategię Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030, przyjętą uchwałą nr XXXIX/285/2022 przez Radę Gminy Niebylec w dniu 27 maja 2022 r.

Z uwagi na to, że poprzednia strategia gminy obowiązywała do 2020 roku postanowiliśmy przystąpić do opracowania nowej. Jest to dokument fakultatywny, jednak jego opracowanie świadczy o prestiżu samorządu i umożliwia wnioskowanie o zewnętrzne dofinansowanie w instytucjach, które go wymagają. Biorąc powyższe pod uwagę, zdecydowano o przystąpieniu do opracowania nowego dokumentu strategicznego gminy, który zdiagnozuje stan istniejący i wytyczy kierunki rozwoju na kolejne lata.

Opracowanie Strategii zostało zlecone Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp z o. o. z Tarnowa w maju ubiegłego roku. Dokument oparto o konsultacje społeczne, opinie i uzgodnienia stosownych instytucji. Należy podkreślić, iż dokument ten uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Podkarpackiego, a tym samym jest zgodny z nową ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Strategia Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-20230 koncentruje się głównie na mieszkańcach gminy i ich potrzebach. Stąd wskazane kierunki rozwoju w celu zapewnienia zrównoważonego, trwałego i równomiernego, obejmującego wszystkie sołectwa, rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego, służącemu także zapewnieniu komfortu, wysokiej jakości życia oraz dostępu do usług publicznych wszystkim mieszkańcom Gminy. Ponadto opracowana strategia otwiera szerokie perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych z każdego możliwego źródła.

W imieniu samorządu Gminy Niebylec, dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w proces tworzenia niniejszego dokumentu oraz poczynione uwagi i wniesione propozycje. Myślę, że nowa strategia rozwoju będzie dobrze służyła wszystkim mieszkańcom gminy w perspektywie do roku 2030. Zachęcam do zapoznania się z dokumentem.

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec

pdfSTRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2021-2030

pdfPrezentacja STRATEGII ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2021-2030

Infografika zawierająca herb gminy Niebylec (biała ręka trzymająca miecz na czerwonym tle) oraz napisy: WÓJT GMINY NIEBYLEC POWIAT STRZYŻOWSKI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE RAPORT O STANIE GMINY NIEBYLEC ZA ROK 2021 NIEBYLEC 2022

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, tak gdzie jest on realizowany. Konieczność opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559). Raport jest przygotowywany i przedstawiany przez wójta w terminie do 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy, o czym wprost stanowi przepis art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Rozpatrzenie raportu powiązane zostało przez ustawodawcę z instytucją absolutorium w ten sposób, że nieprzyjęcie raportu skutkuje nieudzieleniem wójtowi absolutorium. Jak stanowi bowiem ust. 4 przywołanego wcześniej przepisu, rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Jednocześnie wskazano, że raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos mają prawo zabierać nie tylko radni – bez ograniczeń czasowych – ale także mieszkańcy gminy. Debatę nad raportem kończy głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Przedkładany raport składa się z wprowadzenia oraz dziesięciu rozdziałów, zatytułowanych: informacje ogólne, informacje o realizowanych przez radę gminy programach i strategiach, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Niebylec, informacje finansowe, inwestycje, gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz działalność gospodarcza, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, oświata, kultura, sport i promocja gminy, pomoc społeczna oraz bezpieczeństwo publiczne.

Niezależnie od funkcji ustawowych, raport o stanie gminy pozwala na retrospektywne spojrzenie na realizowane zadania, na pewną refleksję oraz na porównanie tego co już zostało zrobione z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców gminy. Jest to więc nie tylko dokument urzędowy, ale także jeden z podstawowych instrumentów zarządzania gminą, obok strategii rozwoju gminy, budżetu i planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rok2021, podobnie jak rok 2020 jest rokiem szczególnym, rokiem pandemicznym.
Pandemia koronawirusa, wpływa nie tylko na nasze zdrowie i nasze zachowania, ale także na gospodarkę i na wszystkie podejmowane przedsięwzięcia. Dlatego też zadania realizowane przez gminę w 2021 r. były obciążone tym niespotykanym dotąd zjawiskiem.

Raport o stanie gminy Niebylec za 2021

Flaga Ukrainy

Szanowni Państwo!

Od kilku dnia trwa wojna w Ukrainie. Wszyscy łączymy się z narodem ukraińskim, wyrażamy słowa poparcia oraz wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół na wszelkie możliwe sposoby. Rozumiemy, że nasza wrażliwość skłania nas do działań altruistycznych, ale nasza pomoc nie może być chaotyczna. Powinna to być celowana i uzgodniona z organami Państwa, które tworzy pewne kanały pomocowe. Nie możemy jednak pozostać obojętnymi na los kobiet, bezbronnych dzieci i tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy.

Zdjęcie przedstawiające strażaków przekazujących materiały ze zbiórki dla Ukrainy

W dniu 10 marca br. delegacja Gminy Niebylec, Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku, pod przewodnictwem Wójta Zbigniewa Koraba, przekazała pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom z Mościsk. W skład delegacji – obok Wójta Zbigniewa Koraba – weszli: Antoni Chuchla, Stanisław Daszykowski, Marek Pakla, Adam Błądziński i Piotr Błądziński. Nasza pomoc humanitarna pochodziła ze zbiórki zorganizowanej w Gminie Niebylec, a także z zakupów dokonanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej i społeczność wsi Konieczkowa ze zorganizowanej wcześniej zbiórki pieniężnej. Przekazaliśmy w zdecydowanej większości materiały opatrunkowe, środki medyczne i leki, które zostaną oddane lwowskim szpitalom, leczącym rannych z frontu. Przekazaliśmy także 200 sztuk chleba, na specjalne życzenie naszych przyjaciół z Ukrainy.

Na granicy polsko-ukraińskiej spotkaliśmy się z dużą życzliwością zarówno polskich, jak i ukraińskich pograniczników i zauważyliśmy ogromną wdzięczność tych, którym tę pomoc przekazywaliśmy. Spotkaliśmy się także z pełniącymi tam służbę naszymi druhami z OSP Jawornik, OSP Czudec i OSP Godowa Dolna, którzy wspierają na wszelkie możliwe sposoby uciekających przed okrucieństwem wojny. Widać zatem, że pomoc naszego regionu daleko wykracza poza pomoc czysto materialną. Zauważyliśmy także transporty z Norwegii, Niemiec oraz z Hiszpanii, co świadczy o dużej solidarności z walcząca Ukrainą.

Zdjęcie pokazujące przeładunek środków pomocowych ze zbiórki

 

Informujemy, że w piątek 7 stycznia 2022 r.

Urząd Gminy w Niebylcu będzie nieczynny.