Obraz z trzema oponami rolniczymi oraz ciągnikiem rolniczym

Z uwagi na pojawiające się w ostatnim czasie zapytania dotyczące możliwości utylizowania opon od maszyn rolniczych  informujemy, iż system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są. Zatem w ramach tego systemu Gmina nie może organizować zbiórki wskazanych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej ani finansować ich z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

System, który obowiązuje od 1 lipca 2013 roku dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a nie wszystkich rodzajów odpadów. Opony
z traktorów, kombajnów, samochodów ciężarowych, dźwigów, koparek itp. są odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej,
a ta nie jest finansowana z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że w Strzyżowie odbiera je firma PHPU Zagroda Sp. z o.o., ul. 1 Maja 38B, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 276 16 64. Jednakże najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie.