Logotyp z grafiką zawierająceą podobiznę osoby udzielającej pomocy osobie niepełnosprawnej

Gmina Niebylec przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego z państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Wartość finansowania wynosi: 199 634,40 zł

Termin realizacji zadania: 07.03.2022 r. – 31.12.2021r.

W ramach Programu zostało zatrudnionych 6 asystentów wskazanych przez osoby niepełnosprawne. Asystenci będą świadczyć pomoc środowiskową dziesięciu uczestnikom Programu.

Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 przekazał w dniu 17 stycznia 2022 r.:
1. zestawienie z realizacji Programu – załącznik nr 4
2. sprawozdanie z realizacji Programu – załącznik nr 5

Zgodnie z umową nr S-V.86/2021/AOON wykorzystano na realizację zadania 31 052,60 zł oraz dokonano zwrotu dotacji w wysokości 11 818 zł., w tym na realizację zadania 11 775,40 zł., a na obsługę Programu 42,60 zł.

W ramach Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej od maja 2021 r. przyznano 5 osobom w tym 1 dziecku. W związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji Programu od lipca 2021 zwiększono ilość usług dla dziecka na 30h. Następnie od października 2021 przyznano powyższe usługi dla 2 kolejnych osób w ilości 20h miesięcznie. Łącznie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej skorzystało 7 osób.

Złożone zestawienie i sprawozdanie z realizacji ww. programu zostały zatwierdzone przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 25.01.2022 r.

 

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS

Infografika dotycząca wniosku o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W Gminie Niebylec rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dodatku osłonowego powierzone zostało Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niebylcu 38-114 Niebylec 24,  telefon 17 277 30 46, 531 982 416 dział świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

Wniosek należy złożyć w terminie do 31 października 2022 roku w siedzibie GOPS, gdzie można także pobrać formularze papierowe do uzupełnienia.

Komu przysługuje:
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

  • 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
  • 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
  • 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Inforgrafika z treścią Porgram Korpus Wsparcia Seniorów , program dla gmin będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w gminie Niebylec.
Program będzie realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane programie obszary.
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, które wymagają stałego monitorowania w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.
Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne i samotnie gospodarujące. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Niebylec do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niebylcu w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.
Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Niebylec do właściwego Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 15.02.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Niebylec: 17 2773 046, 531 982 416.

Podkategorie