Znak z napisem STOP PRZEMOCY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu zaprasza do udziału w konkursie na filmik profilaktyczny „STOP PRZEMOCY”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Niebylec. Przedmiotem konkursu jest krótki film ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie do 30 sekund o tematyce dotyczącej problemu przemocy, wskazujący na wyraźny sprzeciw wobec zachowań przemocowych. Konkurs rozpoczął się w dniu 10 października 2022 r. i kończy 18 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje w poniższym regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU NA FILMIK PROFILAKTYCZNY„STOP PRZEMOCY”

Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest zadaniem zleconym Gminie Niebylec i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Podkarpackiego.
Gmina Niebylec złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat w/w węglowych.
Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że w dniach 22 - 23 oraz 29 - 30 września 2022 r., w godzinach od 10.00 do 12.00 będą wydawane artykuły żywnościowe po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby lub rodziny. Termin wydania i uprawnienia będą ustalane telefonicznie i należy się zgłaszać na uzgodnioną z pracownikiem socjalnym godzinę. W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021 Plus) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wspierane są osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezdomność) oraz których dochód nie przekracza 100% (osoba samotnie gospodarująca) oraz 100-220% (osoba w rodzinie) kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1707,20 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 1 320,00 zł.

Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby posiadające aktualne skierowania wydawane przez GOPS Niebylec.

Kontakt telefoniczny: GOPS Niebylec 17 277 30 46

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje,

że w każdy czwartek i piątek, w godzinach od 10.00 do 12.00, będą wydawane artykuły żywnościowe (do wyczerpania zapasów), po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby lub rodziny. Termin wydania i uprawnienia będą ustalane telefonicznie i należy się zgłaszać na uzgodnioną z pracownikiem socjalnym godzinę.  W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021 Plus) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wspierane są osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezdomność) oraz których dochód nie przekracza 100% (osoba samotnie gospodarująca) oraz 100-220% (osoba w rodzinie) kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1707,20 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 1 320,00 zł.

Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby posiadające aktualne skierowania wydawane przez GOPS Niebylec.

Kontakt telefoniczny: GOPS Niebylec 17 277 30 46

 

Alicja Dopart

Dyrektor GOPS

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Niebylec i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Podkarpackiego.

Gmina Niebylec złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz.1692 t.j.), a informacje zawarte w złożonych wnioskach wymagają szczegółowej weryfikacji.

Podkategorie