Informacja ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego

Informacje ogólne

Czym jest dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
 • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
 • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania

Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

lub

 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

W celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie pojęcia wspólnego gospodarowania, spośród wielu przykładów wyjaśnień na gruncie orzecznictwa sądów, można przytoczyć fragment jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego określającego definicję wspólnego gospodarowania: „Wspólnie gospodarować oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się różne elementy, jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.”(I OSK 1483/16).

Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.
W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.

Czy wniosek o dodatek węglowy może złożyć osobno mąż i żona, jeżeli mają rozdzielność majątkową oraz jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej?

Kwestia rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia w procesie przyznawania dodatku węglowego. Decydujące jest czy małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i kwestia rozdzielności majątkowej nie powinna mieć przy tym znaczenia. Należy kierować się tutaj, wypracowaną w orzecznictwie, definicją gospodarstwa domowego, (np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. I OSK 1483/16 Wspólne gospodarowanie – definicja), na którą składa się zamieszkiwanie oraz gospodarowanie. Ponownie warto przypomnieć, że oświadczenia wnioskodawcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń a organ rozpatrujący ma prawo sprawdzić informacje podane we wniosku i w przypadku uzasadnionych wątpliwości, wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, korzystając z zasady prawdy obiektywnej.

Do pobrania WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO w formacie pdfWniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu (Niebylec 24, 38-114 Niebylec tel. 17 277 30 46)

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu (Niebylec 24, 38-114 Niebylec tel. 17 277 30 46)
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

 

docxKliknij tutaj, aby pobrać instrukcję jak wypełnić dodatek węglowy

Infografika o treści Opaski bezpieczeństwa dla seniorów wraz z wizerunkiem pary starszych osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o przystąpieniu Gminy Niebylec do  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”. Celem Programu jest zapewnienie bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 65 lat i więcej w ich miejscu zamieszkania poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Infografika o treści Opaski bezpieczeństwa dla seniorów wraz z wizerunkiem pary starszych osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu przystąpił do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Niebylec na podstawie Uchwały nr XXXVII/268 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 marca 2022 roku.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach Programu seniorzy w wieku 65 lat i więcej mogą korzystać z opaski bezpieczeństwa. Opaska ta wyposażona jest między innymi w: przycisk SOS – umożliwiający kontakt z ratownikiem medycznym, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (saturacja, puls, funkcję przypominania o lekach).

W ramach programu zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa. Zorganizowano spotkanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu, w którym uczestniczyło 7 seniorów oraz dwóch pracowników socjalnych. Podczas spotkania przekazano seniorom opaski bezpieczeństwa wraz z instrukcją użytkowania. Pozostałe opaski pracownicy socjalni przekazali seniorom indywidualnie w miejscu zamieszkania. Łącznie podpisano już 30 umów na realizacje teleopieki. Ponieważ opaski muszą być stale noszone, ładowane, weryfikowane dostarcza to seniorom problemów i nie powoduje ich akceptacji. Po 2 miesiącach zmienia się liczna osób korzystających i mamy możliwość wdrożenia w program kolejnych osób.

Osoby zainteresowane usługą teleopieki prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu tel. 17 2773046, 531-982-416.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku”.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego Nr 1/2022 na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku” w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W odpowiedzi na zapytania ofertowe w sprawie na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku” otrzymano 2 oferty od firmy Novamed Pharma Sp. z o.o oraz SiDLY Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu weryfikacji i oceny ofert Komisja uznała, że tylko jedna z firm spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.

Firmą, która spełniła wszystkie wymogi jest:

SiDLY SP. z o.o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

Podmiot ten został wybrany do realizacji usługi.

Podkategorie