Infografika dotycząca Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Wartość dofinansowania: 42 030 zł    
Całkowity koszt: 42 030 zł

Cele Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program ma także zapewniać:
1)    możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2)    ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3)    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4)    zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa - Remont drogi gminnej nr 1 12224 R Gwoźnica Górna – Jamne w km 0+477 – 1+121

Remont drogi gminnej nr 1 12224 R Gwoźnica Górna – Jamne w km 0+477 – 1+121

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji: 133 736,58 zł

Kwota dofinansowania: 91 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 644 m i szerokości 2,7 m.

Cel projektu: Usunięcie szkód powstałych w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Niebylec w czerwcu 2020 r. klęsk żywiołowych tj. ulewnych opadów deszczu.

Termin realizacji zadania: od 09.12.2020 r. do 18.12.2020 r.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa - Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 517, 512, 409/1, 410/1 w miejscowości Jawornik w km 0+210 – 0+672

Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 517, 512, 409/1, 410/1 w miejscowości Jawornik w km 0+210 – 0+672

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji: 100 849,39 zł

Kwota dofinansowania: 66 500,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 462 m i szerokości 2,6 m.

Cel projektu: Usunięcie szkód powstałych w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Niebylec w czerwcu 2020 r. klęsk żywiołowych tj. ulewnych opadów deszczu.

Termin realizacji zadania: od 09.12.2020 r. do 18.12.2020 r.