Infografika o treści: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Celowego, Fundusz Solidarnościowy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2022. Dofinansowanie 199 634,40 zł całkowita wartość 199 634,40 zł

Wartość dofinansowania: 199 634,40 zł
Całkowity koszt: 199 634,40 zł

Cele Programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób niepełnosprawnych.

Realizowane działania:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilita-cyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Grupy docelowe programu:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Efekty Programu: zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej
w jej środowisku.

Infografika dotycząca Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Wartość dofinansowania: 42 030 zł    
Całkowity koszt: 42 030 zł

Cele Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program ma także zapewniać:
1)    możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2)    ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3)    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4)    zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa - Remont drogi gminnej nr 1 12224 R Gwoźnica Górna – Jamne w km 0+477 – 1+121

Remont drogi gminnej nr 1 12224 R Gwoźnica Górna – Jamne w km 0+477 – 1+121

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji: 133 736,58 zł

Kwota dofinansowania: 91 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 644 m i szerokości 2,7 m.

Cel projektu: Usunięcie szkód powstałych w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Niebylec w czerwcu 2020 r. klęsk żywiołowych tj. ulewnych opadów deszczu.

Termin realizacji zadania: od 09.12.2020 r. do 18.12.2020 r.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa - Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 517, 512, 409/1, 410/1 w miejscowości Jawornik w km 0+210 – 0+672

Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 517, 512, 409/1, 410/1 w miejscowości Jawornik w km 0+210 – 0+672

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji: 100 849,39 zł

Kwota dofinansowania: 66 500,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 462 m i szerokości 2,6 m.

Cel projektu: Usunięcie szkód powstałych w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Niebylec w czerwcu 2020 r. klęsk żywiołowych tj. ulewnych opadów deszczu.

Termin realizacji zadania: od 09.12.2020 r. do 18.12.2020 r.