Urząd Gminy Niebylec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie oświadczenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Niebylec o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go do Urzędu Gminy Niebylec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wypełnione druki oświadczeń pozwolą na prowadzenie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz określą potrzeby budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Druki oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy Niebylec (Referat Mienia i Ochrony Środowiska) oraz na stronie internetowej www.niebylec.com.pl w zakładce: Do pobrania - Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione druki oświadczeń można składać osobiście w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 183 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Załączniki:
Pobierz plik (Oswiadczenie_zbiorniki_bezodpływowe_oczyszczalnie_przydomowe.pdf)Oświadczenie o zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni[Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków - do pobrania]