Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność w zakresie kultury.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 21 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 marca 2019 r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO,O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - format pdf

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO,O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - format doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - format pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - format doc

Dnia 8 września 2018 roku odbyła się w Lutczy ogólnopolska konferencja naukowa, poświęcona osobie adw. dra Stanisława Szurleja urodzonego w 1878 r. w Lutczy, zmarłego w roku 1965 w Londynie. Stanisław Szurlej był bardzo znanym w okresie II Rzeczpospolitej adwokatem, obrońcą we wszystkich głośnych ówcześnie procesach politycznych. Był m.in. obrońcą Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa w procesie brzeskim, Michała Żymierskiego, był także pełnomocnikiem rodziny zamordowanego w 1931 r. ówczesnego ministra Tadeusz Hołówki. Zasłynął pięknem głoszonych mów obrończych i dlatego nazywany był „Złotoustym”. Posiadał od 1918 r. kancelarię adwokacka we Lwowie, a od 1923 r. w Warszawie i był wychowawcą wielu pokoleń adwokatów Polskich. W czasie II wojny światowej – w stopniu pułkownika – zakończył swój udział w kampanii wrześniowej, a na emigracji został Szefem Sądownictwa Wojskowego oraz Naczelnym Prokuratorem Wojskowym w Rządzie RP na Uchodźstwie. Był także jednym ze współtwórców Instytutu gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Okazją do zorganizowania konferencji były mające miejsce w roku bieżącym ważne wydarzenia – 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecie Polskiej Adwokatury oraz 140. rocznica urodzin znanego polskiego adwokata, Stanisława Szurleja. Dodatkowym celem konferencji była popularyzacja wiedzy o naszym słynnym rodaku. Chcieliśmy bowiem naszym gościom, uczestnikom konferencji pochwalić się, że adw. Stanisław Szurlej był jednym z nas, natomiast współmieszkańcom chcieliśmy uświadomić, jak wielką i ważną osobą był dla Polski. W założeniu konferencja miała sprawić, że wiedza o Stanisławie Szurleju na trwałe zapisze się w naszej pamięci zbiorowej. Patronat nad konferencją objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, której Stanisław Szurlej był członkiem oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie.