Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego kolejny wniosek Gminy Niebylec został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek naszego samorządu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec" został złożony w ramach naboru ogłoszonego w 2012 r. dla działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie na lata 2007 – 2013 - projekt z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw. W wyniku przeprowadzonej procedury oceny wniosków, ww. projekt otrzymał łącznie 90,00 pkt, z czego w wyniku oceny merytorycznej 80,00 pkt i 10,00 pkt wyniku oceny strategicznej, i zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego
nr 211/4959/13 z dnia 19 lutego 2013 roku znalazł się 6 pozycji listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w zakresie termomodernizacji  (łączna ilość złożonych wniosków: 115, z czego 83 zostały wybrane do dofinansowania).

 

Całkowity koszt projektu Gminy Niebylec, przewidzianego do realizacji
to: 2 888 615,14 zł z czego wnioskowane dofinansowanie z EFRR stanowi 73,5 % kosztów kwalifikowanych, czyli 1 952 708,14 zł.

Projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec" dotyczy budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Niebylec, tj.:

Szkoły Podstawowej w Jaworniku,

Zespołu Szkół w Konieczkowej,

Zespołu Szkół w Lutczy,

Zespołu Szkół w Niebylcu,

Zespołu Szkół w Połomi

Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach projektu obejmuje:

1. Szkoła Podstawowa w Jaworniku: ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych z płyt styropianowych FS – 15 grubości 13 cm oraz z płyt styropianowych FS – 15 grubości 3 cm, docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją budynku polegające na ułożeniu wełny mineralnej grubości 15 cm, przebudowę kotłowni polegającą na montażu dwóch kondensacyjnych kotłów wiszących typu MCA65 o mocy 64kW, przebudowę instalacji c.o. na instalację wodną dwururową, pompową w układzie tradycyjnym systemu zamkniętego oraz wymiana grzejników i rur.

2. Zespół Szkół w Konieczkowej: ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych z płyt styropianowych FS – 15 grubości 14 cm oraz z płyt styropianowych FS – 15 grubości 3 cm na szpaletach okiennych, drzwiowych oraz kominach nad połacią dachu wraz z kominami kotłowni, docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją budynku polegające na ułożeniu wełny mineralnej grubości 15 cm, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, tj. wymianę okien na PCV z szybą zespoloną i drzwi zewnętrznych.

3. Zespół Szkół w Lutczy: ocieplenie zewnętrznych ścian wraz z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją,

4. Zespół Szkół w Niebylcu: ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych
z płyt styropianowych FS – 15 grubości 14 cm, oraz z płyt styropianowych FS – 15 grubości 3 cm na szpaletach okiennych, drzwiowych oraz kominach nad połacią dachu wraz
z kominami kotłowni, docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją budynku polegające na ułożeniu wełny mineralnej grubości 15 cm, przebudowę instalacji c.o. na instalację wodną dwururową, pompową, z rozdziałem dolnym systemu zamkniętego oraz wymianę grzejników i rur, przebudowę kotłowni węglowej KZ5/8 o mocy 102,3 kW i sprawności ogólnej 55% na gazową, która wiązała się z montażem kotła kondensacyjnych typ MC 90 firmy De Dietrich o mocy 90 kW.

5. Zespół Szkół w Połomi: ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych
z płyt styropianowych FS – 15 grubości 14 cm, oraz z płyt styropianowych FS – 15 grubości 3 cm na szpaletach okiennych, drzwiowych oraz kominach nad połacią dachu wraz
z kominami kotłowni, docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją budynku polegające na ułożeniu wełny mineralnej grubości 15 cm.

6. Gminny Ośrodek Kultury: wykonanie układu solarnego poprzez montaż instalacji solarnej opartej o 5 kolektorów DIETRISOL PRO firmy DeDIETRICH o łącznej powierzchni brutto 12,45 m2. Ponadto montaż podgrzewaczy ciepłej wody jako wężownic typu BP500 DeDIETRICH oraz grzałki elektrycznej sterowanej z regulatora DIEMASOL A., czujniki temperatur, stację solarną oraz naczynia wzbiorcze. Ponadto obieg solarny z miedzi, zawory bezpieczeństwa, kulowe PN16, odcinające i zwrotne na przewodach wody. Wykonanie izolacji cieplnej.

Głównym powodem determinującym potrzebę wnioskowania o dotację na realizacja projektu jest zły stan w zakresie izolacji termicznej budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec oraz niska efektywność energetyczna w zakresie optymalnego wykorzystania energii cieplnej oraz gazu. Koszty związane z prawidłową eksploatacją budynków, tj. koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń i dostarczaniem ciepłej wody, stanowią duże obciążenia dla budżetu Gminy Niebylec. Realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec" przyczyni się do znacznej poprawy stanu i wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej.