28 lutego 2013 r. Pan Włodzimierz Karpiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wraz z Panią Małgorzatą Chomycz – Śmigielską Wojewodą Podkarpackim przekazał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego promesy zapewniające przekazanie środków na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w ostatnich latach. Promesy otrzymało 140 podkarpackich samorządów, wśród nich również po raz kolejny Gmina Niebylec, w imieniu której promesę odebrał Pan Zbigniew Korab – Wójt Gminy.

Nasza gmina otrzymała zapewnienie dofinansowania na kwotę 300 000,00 zł
z przeznaczeniem do realizacji w 2013 roku, dla zadań pn.:

1)remont drogi na działkach o nr ewid. 2294/1, 2293/1, 2290/1, 2302/1, 2314/1, 2015/4 w miejscowości Połomia oraz 384/1, 406/1, 407/1, 419/3, 420/1, 436/1, 435/1, 445/1, 446/1, 434/1, 449/1, 433/1, 432/1, 450/1, 457/3, 451/1, 430/1, 453/3, 476, 457/1 w miejscowości Gwoździanka w km 0+780 – 1+850,

1) remont drogi gminnej Nr 1 12222 R Gwoźnica Górna - Kąty Gwoźnickie w km 0+060 - 1+030.

Dotacja przewiduje dofinansowanie w wysokości 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, pozostałe 20 % wartości prac remontowych stanowi udział własny samorządu, co stanowi wartość 75 000,00 zł. Łączna kwota środków zabezpieczonych na realizację ww. zadań to: 375 000,00 zł.