Zdjęcie z widokiem na kłosy zbóż oraz ciągnik rolniczy. Na zdjęciu znajduje się napis Termin składania wniosków: 01.02.2023 r. - 28.02.2023 r.

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Niebylec o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w pierwszej turze naboru, należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok. Ponadto każdy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego winien jest złożyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy, wskazać kategorię przedsiębiorstwa oraz klasę PKD.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie, tj. pok. nr 7 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu nr 183) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Niebylec
Niebylec 170
38-114 Niebylec
z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:
3 - 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z pozostałymi formularzami można pobrać na stronie: https://niebylec.pl/index.php/zalatwianie-spraw/515-zwrot-podatku-akcyzowego