Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2023 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b,
38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu
z podziałem na miejscowości, tj:

• Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
• Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Obowiązujące stawki od 1 stycznia 2023 roku:

  • 23,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 21,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku powzięcia przez Urząd informacji o niesegregowaniu odpadów.

Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik przydomowy, a nie zgłosili jego posiadania mogą złożyć nową deklarację, aby skorzystać ze zwolnienia, natomiast właściciele nieruchomości, którzy od dnia 1 kwietnia 2020 r. składali do Urzędu Gminy Niebylec nowe deklaracje z informacją o posiadaniu kompostownika nie muszą składać powtórnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji dostępne są:
• na stronie internetowej Gminy Niebylec: www.niebylec.pl w zakładce „Załatwianie spraw - Terminy wywozu odpadów - DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
• na platformie e-PUAP dostępny jest również formularz elektroniczny do wysłania po podpisaniu profilem zaufanym - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/j72sg60bns (należy wybrać kolejno Ochrona środowiska -> Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami -> Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -> Załatw sprawę)
• w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 (główny budynek gminy), na schodach wewnętrznych przy wejściu do siedziby Urzędu.


Deklaracje należy złożyć:
• w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 (główny budynek gminy), poprzez wrzucenie do skrzynki wrzutowej ustawionej na schodach wewnętrznych przy wejściu
do siedziby Urzędu,
• przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, albo
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych na danej posesji; do deklaracji należy dołączyć oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

Szczegółowe informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, pod nr tel. 17 277 39 92 lub 887782509.