Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu swoim zasięgiem działania i pomocą obejmuje 11 sołectw tj. Połomię, Baryczkę, Małówkę, Niebylec, Konieczkową, Bliziankę, Gwoźnicę Górną i Dolną, Lutczę, Jawornik i Gwoździankę. Teren gminy jest podzielony na rejony opiekuńcze, którymi zajmują się pracownicy socjalni.

Siedziba:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Niebylec 24
38-114 Niebylec

Tel./fax: 17 277 30 46

   
Godziny urzędowania:
poniedziałek od 800 do 1600
od wtorku do piątku od 700 do 1500
 
Dyrektor: mgr Alicja Dopart
Główna Księgowa: Halina Strzała
 
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują w rejonach:

Specjalista pracy socjalnej: Alfreda Basamon – Baryczka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Małówka;
Starszy pracownik socjalny: mgr Alicja Bogusz – Blizianka, Niebylec, Połomia;
Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Wesołowska – Gwoździanka, Lutcza;
Pracownik socjalny: mgr Jacek Kozdraś – Jawornik, Konieczkowa;


Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizują:

Inspektor d/s świadczeń rodzinnych – mgr Danuta Wolan
Inspektor d/s świadczeń rodzinnych – mgr inż. Andrzej Wania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu został utworzony na podstawie Uchwały Nr XI/43/90 Rady Gminy w Niebylcu z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu. Realizuje zadania pomocy społecznej wynikające
z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 j.t.). Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Zakres i przedmiot działania

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.

Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Do GOPS mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.  Pomoc ta przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
  i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. 

Zadania pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy realizowanych przez ośrodek należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
  w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu
  i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
  z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

 

Ponadto do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
  z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

Rodzaje pomocy realizowane przez GOPS w Niebylcu.

Podstawowymi formami przyznawanej pomocy przez GOPS w Niebylcu zgodnie z art. 36 ustawy o pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i niepieniężne. Kryterium podziału na świadczenia pieniężne i niepieniężne opiera się na tym, że w przypadku tych pierwszych uprawnieni otrzymują gotówkę, zaś te drugie realizowane są bez wypłaty środków pieniężnych na rzecz takich osób.

 

Świadczeniami wypłacanymi przez GOPS w Niebylcu w formie pieniężnej są między innymi:
- zasiłek stały;
- zasiłek okresowy;
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

 Do świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu
w formie niepieniężnej należą m. in.:

- praca socjalna;
- bilet kredytowany;
- składki na ubezpieczenie społeczne;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- sprawienie pogrzebu;
- poradnictwo specjalistyczne;
- interwencja kryzysowa;
- schronienie;
- posiłek;
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;

Ponadto pracownicy socjalni służą poradą oraz świadczą różnorodną pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Zasiłek stały

 • przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy
  z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
  w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę
  w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;

Wysokość zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • brak możliwości zatrudnienia,
 • możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się następująco:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny, określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej,
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego (pożar, padnięcie krowy). W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 
Usługi opiekuńcze

Przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Posiłek

Tą formą pomocy objęte są dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin
w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. 

 Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

O pomoc finansową z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu mogą ubiegać się osoby lub rodziny, które spełniają określone w ustawie o pomocy społecznej warunki: osoba lub rodzina ubiegająca się pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po z zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, przemocą w rodzinie, alkoholizmem. Drugi warunek to trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli tzw. kryterium dochodowego, które wynosi na osobę w rodzinie 600 zł., dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł. Należy zaznaczyć również, że obydwa warunki muszą być spełnione równocześnie.

Osobom i rodzinom uzyskującym dochód z gospodarstwa rolnego, kryterium dochodowe określa się w ten sam sposób, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. 

Do dochodów nie wlicza się:

 - alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,
- jednorazowych świadczeń socjalnych,
- świadczeń w naturze,
- świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji, między wysokością dochodu, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:

- osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc),

 1. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

- rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta,
- wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy,

 1. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną,
 2. Realizacja przyznanych świadczeń. 

 

Wywiad środowiskowy 

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach niecierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny
z rezygnacją z pomocy społecznej.

Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej
i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające
z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, socjalnego itp. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.06.2012r. (Dz.U. Nr 2012 poz. 712). 


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Link do aktualnych wzorów wniosków świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń funduszu alimentacyjnego: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) jako organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

 Świadczeniami rodzinnymi są między innymi:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 2) opiekunowi faktycznemu dziecka.

 3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

 Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba, że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Do zasiłku rodzinnego, przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;

 - 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

 - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 - bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

 - podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 - dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni
w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz
w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 - drugi z rodziców dziecka nie żyje;

 - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

- ojciec dziecka jest nieznany;

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi 273 na dziecko, nie więcej 546 na wszystkie dzieci.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka
w wieku:

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwotę 1922zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1406 zł do stycznia 2017 r.

 

 Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli między innymi:

1)      osoba sprawująca opiekę

a)      ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

b)      ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

c)      legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)      osoba wymagająca opieki:

a)      pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

b)      została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej  niż 5 dni w tygodniu;

c)      na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

d)     członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

e)      na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

f)       na osobę wymagająca opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788, z późn.zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli między innymi:

1)      nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub;

2)      2)rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

3)      w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli między innymi:

g)      osoba sprawująca opiekę

d)     ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

e)      ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

f)       legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

h)      osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej  niż 5 dni w tygodniu;

i)        na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

j)        członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

k)      na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

l)        na osobę wymagająca opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie;

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu należy również realizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), która określa:

1) zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji;

2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, nazywanych świadczeniami z funduszu alimentacyjnego;
3) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
4) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku
o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł.

Na podstawie w/w ustawy prowadzone jest także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Asystent rodziny

Praca asystenta rodziny adresowana jest do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, posiadających dzieci w wieku do uzyskania pełnoletniości.

Zadaniem asystenta rodziny jest udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, poprzez opracowanie i realizację planu pracy z rodziną w konsultacji z członkami rodziny, pracownikami socjalnymi czy koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

W planie pracy uwzględnia się indywidualną sytuację rodziny, obejmuje on zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

Wsparcie asystenta rodziny może uwidaczniać się w postaci udzielania pomocy rodzinom
w rozwiązywaniu ich problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi, problemów socjalnych, motywowanie członków rodziny do aktywności społecznej, poprzez podnoszenie kwalifikacji w celu znalezienia lepszej pracy zarobkowej, będącej podstawą do poprawy sytuacji społeczno-bytowej.

Asystent rodziny nie wyręcza i nie zastępuje członków rodziny w realizacji ich zadań czy obowiązków względem siebie. Towarzyszy rodzicom i wspomaga w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Działania na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. ( Dz. U. Nr. 149 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie ze znowelizowaną w dniu 1 sierpnia 2010 r. Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działa na podstawie Uchwały Nr XLIX/333/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 października 2010 r. sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na jej podstawie Wójt Gminy Niebylec Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 23 marca 2017 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą przedstawiciele:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu,
- Posterunku Policji w Czudcu,
- Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niebylcu,
- Sądu Rejonowego w Strzyżowie,
- Przychodni Medycyny Rodzinnej w Niebylcu,
- Oświaty - pedagog szkolny,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.
Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Niebylec a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia GOPS Niebylec.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w konkretnych rodzinach przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego powołuje grupy robocze. Członkami grup roboczych mogą być członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub inni pracownicy wyżej wymienionych instytucji, wskazane przez osoby podpisujące porozumienie.
Głównym celem działalności zespołu interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapewnienie skoordynowanej pomocy różnych instytucji osobom zagrożonym przemocą w rodzinie. Zespół rozpoczyna działania w momencie wpływu do przewodniczącego formularza „Niebieskiej Karty”. Przewodniczący zespołu
w ciągu 3 dni od daty wpływy „Niebieskiej Karty” powołuje grupę roboczą, której członkami mogą być pracownicy w/w instytucji. Spotkania grup roboczych odbywają się w zależności od potrzeb (zazwyczaj raz w miesiącu)  w GOPS Niebylec. Na spotkaniach tych członkowie grupy opracowują plan działania, określają czynności, które mogą być zrealizowane. Wzywają także sprawców przemocy i przeprowadzają z nimi rozmowę informując o skutkach prawnych stosowania przemocy w rodzinie.
Do najczęściej podejmowanych czynności grup roboczych należą:
1)    kierowanie wniosków do GKRPA w Niebylcu o objęcie leczeniem odwykowym,
2)    kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodziny i ustanowienie kuratora,
3)    wizyty w rodzinie pracownika socjalnego oraz dzielnicowego,
4)    objęcie dziecka szczególną opieką pedagoga i nauczycieli w szkole,
5)    informowanie ofiar przemocy o instytucjach i placówkach udzielających wsparcia w formie mieszkania, bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej,
6)    kierowanie sprawców przemocy do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Strzyżowie.

 

DODATEK MIESZKANIOWY

 

Przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność
  i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dokumenty:

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

Dochód                                              

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od. 01.03.2015 r. najniższa emerytura wynosi 880,45zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

1)   dodatków dla sierot zupełnych,

2)   zasiłków pielęgnacyjnych,

3)   zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

4)   jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

5)   dodatku mieszkaniowego,

6)   świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

7)   jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

8)   dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

9)   pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

 

Powierzchnia mieszkania

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
 • 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Gospodarstwo domowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Wydatki na mieszkanie

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

 • opłat za gaz przewodowy,
 • energię elektryczną,
 • ubezpieczeń,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

 

Wstrzymanie wypłaty dodatku

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny:

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, 
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,36 zł/miesiąc,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/ miesiąc,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku). 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu należy realizacja ustawy z dniaz dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)  o Karcie Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje zniżki dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek udzielają nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  500+


Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu należy realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2017r.,  poz. 1851 t.j.)

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

PROGRAM „DOBRY START”

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu należy realizacja rządowego programu „Dobry Start”  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

I. Świadczenie dobry start przysługuje:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się – raz w roku.
II . Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
III. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
IV. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
V.  Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie „dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.