Infografika o treści: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polski Ład, Dofinansowanie pobytu w żłobku wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie przysługiwać rodzicom (a także opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. To np. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, a także te, które nie spełniają jeszcze lub już kryterium wieku do pobierania rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł.

Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od ich wieku, dofinansowanie będzie przysługiwało pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składać rodzic, opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.
Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków będzie zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

400 zł dofinansowania

Dofinansowanie będzie wynosić co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (informacje dla rodziców) pod nr tel: 22 2905500

Informacje na temat dofinansowania pobytu w żłobku można pozyskać ze strony Ministerstwa Rodziy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

Infografika o treści: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Polski Ład. Dofinansowanie pobytu w żłobku. Złożenie wniosku od 1 kwietnia do 31 maja to gwarancja otrzymania dofinansowania od 1 stycznia 2022 r.

Infografika o treści: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Polski Ład. Dofinansowanie pobytu w żłobku. Wsparcie otrzymają: dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, dzieci w wieku przed ukończeniem 12. mc życia i po ukończeniu 25. mc życia

 

Infografika o treści: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Polski Ład. Dofinansowanie pobytu w żłobku dla dzieci nieobjętych RKO: - dofinansowanie do maksymalnie 400 zł miesięcznie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.