Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych

Urząd Gminy w Niebylcu informuje, że Firma Taxus UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płomyka 58 na zlecenie Powiatu Strzyżowskiego realizuje zadanie p.n. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznychi wspólnot gruntowych” położonych na terenie powiatu Strzyżowskiego.

W związku z powyższym informuję się, że na terenie gminy Niebylec, będzie odbywać się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w terminie od 30 kwietnia do 23 czerwca 2018 r.

Pracami będą objęte lasy, grunty wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (LS). Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788). Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia w/w firma zwróci się do Urzędu Gminy
o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji.