WÓJT GMINY NIEBYLEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC

Wójt Gminy Niebylec ogłasza nabór na wolne wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Opis stanowiska - do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 • przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
 • współpraca z merytorycznymi pracownikami Urzędu w przygotowywaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych,
 • sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji z finansowaniem zewnętrznym,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania,
 • gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych,
 • opracowywanie aktualnej informacji o pozyskanych środkach pomocowych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych, w szczególności przygotowywanie informacji na sesje Rady Gminy Niebylec,
 • analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych
 • monitorowanie informacji z zakresu programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców i ogłoszeń o konkursach,
 • podejmowanie współpracy z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne w celu pozyskania dodatkowych funduszy dla budżetu gminy.
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
 • inicjowanie udziału Gminy Niebylec w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,
 • wykonywanie na zlecenie Wójta innych czynności, w sprawach objętych jego kompetencją.

Szczegółowe informacje: Biuletynie Informacji Publicznej - Nabór - OGŁOSZENIE O NABORZE - podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury