Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 10 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. 2023 poz. 2578), Wójt Gminy Niebylec postanawia ogłosić konkurs na dyrektorów szkół.
Konkurs dotyczy stanowisk:

  • dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, zgodnie z załącznikiem Nr 1do zarządzenia,
  • dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej, zgodniez załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
  • dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

pdfZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora: Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy