DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W NIEBYLCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NIEBYLCU

Wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. kadr

W załączniku szczegółowy opis głównych zadań pracownika jak również:

  • warunki pracy na danym stanowisku,
  • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niebylec,
  • niezbędne wymagania,
  • wymagania dodatkowe,
  • wymagane dokumenty.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. do godz. 10:00, na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu , Niebylec 182a, 38-114 Niebylec
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu ”.
O zakwalifikowaniu do następnego etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą tradycyjną, elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

pdfOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NIEBYLCU

docxKWESTIONARIUSZ OSOBOWY

pdfPOLITYKI PRYWATNOŚCI

 

pdfProtokół z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds.kadr