21 lipca 2013 w miejscowości Połomia po raz szósty zorganizowane zostały Podkarpackie Dożyn­ki Malinowe pod patronatem honorowym marszałka województwa podkarpackiego. Święto organi­zowane jest przede wszystkim przez społeczność Połomi zgromadzoną wokół parafii pw Św. Miko­łaja w Połomi, Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Święto mające od początku bardzo podobną formę, tak jak to miało miejsce wcześniej rozpoczęło się od Mszy św. polowej odprawionej przez proboszcza miejsca ks. Artura Grzędę, również zaanga­żowanego w organizację malinowych dożynek. Po zakończonej mszy tegoroczni gospodarze doży­nek Państwo Grażyna i Zbigniew Wolscy wręczyli okolicznościowy bochen chleba wójtowi gminy Niebylec Zbigniewowi Korabowi. Następnie nastąpiła degustacja malinowych przysmaków przygo­towanych przez KGW oraz ZEiR z terenu gminy Niebylec. Podczas degustacji powołana komisja oceniła wygląd, smak i estetykę. W tym roku I miejsce przypadło KGW Lutcza za chlebek z malina­mi, II miejsce dla KGW Połomia za jogurt malinowy oraz III dla KGW Gwoźnica Górna za rogaliki z malinami. Organizatorzy doceniając trud wszystkich KGW wręczyli nagrody również dla grup, które nie zostały wyróżnione. Nagrody zostały ufundowane przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Połomi oraz GOK Niebylec. Święto malinowe w Połomi to również okazja do spo­tkania nie tylko plantatorów malin lecz również instytucji oraz osób związanych z rolnictwem. W dożynkach w Połomi uczestniczyli też przedstawiciele Podkarpackiej Izby Rolniczej w Bogu­chwale, którzy korzystając z okazji wręczyli odznaczenia Zasłużony dla rolnictwa nadane przez mi­nistra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalembę. Odznaczenia te otrzymali: Kazimierz Kania, Marian Ostrowicz, Serwacy Stanisławczyk oraz Stanisław Świszcz. PIR również przyznał odznaki honorowe imienia Św. Izydora Oracza dla: Krystyny Noworól, Antoniego Chuchli, Leszka Kempy, Bogdana Porcka, Edwarda Wnęka oraz Marii Zegar. Odznaczenia wręczyli poseł RP Jan Bury, rad­ny sejmiku wojewódzkiego Mariusz Kawa, wójt gminy Zbigniew Korab oraz członek zarządu PIR Jerzy Bator. Dożynki malonowe to nie tylko zapoznanie się ofertą KGW z gminy Niebylec oraz or­ganizacjami rolniczymi lecz również bogaty program kulturalny, na który złożyły się występy Or­kiestry Dętej z Niebylca, mażoretek, grupy taneczne Flesz i Promyki działające przy GOK Nieby­lec, kapela Śwagry z Soniny oraz goście z Ukrainy, czyli kapela Lwowska Fala jak również czło­wiek-orkiestra Edward Gadzina ze Strzyżowa. Zakończeniem dożynek była zabawa taneczna z ze­społem Trio Paradox.

Podkarpackie Dożynki Malinowe były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.