W dniu 4 maja 2011 r. odbyła się w Domu Kultury promocja albumu Niebylec i okolice w starej fotografii, którego autorem jest Antoni Chuchla. W imprezie udział wzięli mieszkańcy Niebylca i regionu, ofiarodawcy zdjęć, radni, dyrektorzy szkół oraz osoby spoza Gminy, których korzenie tkwią w Niebylcu.

 

Szczególnie miły i sympatyczny był udział przedstawicieli nauki i kultury w osobach p. prof. Marii Ruda, prorektora PWSZ w Krośnie, prof. Jana Macieja Maciucha, wykładowcy fotografiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ryszarda Dudka, dyrektora BWA w Rzeszowie i Jacka K. Nowaka z BWA, Wiesława Zielińskiego, wieloletniego prezesa Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, Jadwigi Skowron, dyrektora M-GOK w Strzyżowie, Tadeusza Marka dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżowie, kapłanów, wśród których wymienić należy księży profesorów z Wyższego Seminarium Duchownego z Rzeszowa, ks. prałata Jana Młynarczyka z Sandomierza, rodaka oraz ks. prałata Stanisława Stęchłego, proboszcza miejsca. Obecni byli również przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Marek Jurzysta, wicestarosta strzyżowski Jan Stodolak, sekretarz powiatu Jacek Boho, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Strzyżowie, Marian Ostrowicz i wielu mieszkańców Niebylca i okolic.

Po zagajeniu i powitaniu gości przez Wójta Gminy Zbigniewa Koraba, dalszą część uroczystość prowadził p. Czesław Drąg z WDK w Rzeszowie, który wygłosił laudację, w pięknym, staropolskim języku i oddał głos Antoniemu Chuchli, który omówił genezę albumu, jego układ i zawartość. Autor stwierdził, że metodologicznie album podzielony został na pięć części: zabudowa i architektura, sylwetki mieszkańców, ich ubiory oraz krajobrazy i pejzaże, życie wsi oraz zajęcia ludności, wydarzenia, oraz kultura umysłowa. W części pierwszej - architektura i zabudowa - przedstawiono zawartą w fotografiach architekturę Niebylca oraz zabudowę okolicznych wsi.

W części drugiej - sylwetki mieszkańców, ich ubiory oraz krajobrazy i pejzaże, przedstawiono wybrane postacie i grupy osób związane z Niebylcem i okolicą, którzy tutaj żyli, pracowali i są reprezentatywni dla środowiska. Do osób tych zaliczyć należy przede wszystkim kapłanów pracujących w okolicznych parafiach, nauczycieli, strażaków, urzędników przedwojennych i okresu powojennego, oraz wiele osób bezimiennych. Druga część albumu pokazuje nam przepiękne niebyleckie krajobrazy i pejzaże oraz to, jak one się zmieniały, zarówno wskutek kształtowania krajobrazu, jak i upływającego czasu.

Część trzecia - to życie wsi i zajęcia ludności. Zamieszczenie w albumie tego podrozdziału stanowi swego rodzaju hołd dla rolniczego trudu oraz jest próbą pokazania życia wsi. To życie wyznaczane było rytmem prac polowych, a więc orka, siew, sianokosy, żniwa, wykopki, znowu orka, siew itd. Oprócz tego rolnik wykonywał wiele innych prac, niezbędnych dla jego właściwego funkcjonowania oraz wiele prac gospodarskich i rzemieślniczych. Nazwy wielu z nich nie są już zbyt powszechnie znane, dlatego tym bardziej wartościowe jest ich przypomnienie oraz zainspirowanie do dalszych poszukiwań i analiz.

Jedną z części albumu są wydarzenia. Wydarzeniami - były dawniej i są dzisiaj - głównie wydarzenia z życia rodzinnego i religijnego, a więc chrzciny, komunie, śluby, prymicje, pogrzeby. Wieś polska zawsze była i jest religijna i ta właśnie religijność określała co jest, a co nie jest wydarzeniem w życiu człowieka. Fotografie w tym dziale zostały dość szczegółowo opisane i ułożone chronologicznie, tak jak toczy się życie człowieka: od narodzin aż do śmierci. Niekiedy ta chronologia zostanie naruszona i wówczas mamy wydarzenia nadzwyczajne, o których mówi cała okolica i którymi wszyscy są poruszeni.

Stosunkowo ważną część w albumie stanowią fotografie nazwane łącznie pojęciem kultura umysłowa. Zostały tutaj zamieszczone zdjęcia przedstawiające obrzędy i zwyczaje ludowe, odnoszące się do oświaty oraz ukazujące pewne wydarzenia kulturalne, działające w przeszłości zespoły ludowe oraz sposób rozrywki, świętowania i czczenia różnych rocznic.

Antoni Chuchla stwierdził, że wydawcą albumu jest Gmina Niebylec, za co złożył Wójtowi oraz Radzie Gminy z przewodniczącą Rady Danutą Lęcznar wyrazy szacunku i podziękowania. Album mówił - posiada ogromną wartość poznawczą, w szczególności zaś historyczną i etnograficzną. Fotografie w albumie umożliwiają, zwłaszcza młodemu pokoleniu, które myśli bardziej obrazami poznanie swojej przeszłości, a nam wszystkim pozwala na uświadomienie sobie dystansu, jaki pokonaliśmy w ciągu swojego życia.

Następnie prof. Jan M. Maciuch przedstawił recenzję i rozpoczęła się dyskusja, przerywana muzyką w wykonaniu miejscowego zespołu Trio Galicyjskie w składzie Wiktor Bochenek, Adam Gołda, Szymon Fortuna i Serwcy Stanisławczyk oraz poezją miejscowej poetki Edyty Pietrasz, Mieczysława Łypa i Wiesława Zielińskiego. W dyskusji głos zabierali: ks. prałat Jan Młynarczyk, Wiesław Zieliński, prof. Maria Ruda, Jan Stodolak i inne osoby. Ofiarodawcom fotografii, radnym oraz gościom wręczono w prezencie albumy.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie, przygotowane przez Koło Związku Emerytów i Rencistów w Połomi, a sponsorowane przez Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, które utrzymano w staropolskiej konwencji. Była więc wiejska chata ze staropolskim jadłem, a więc smalec, ogórki, gomółki i pierogi.

Dzięki temu albumowi zdjęcia gromadzone w domowych zbiorach osób prywatnych zyskują długowieczność. Na wielu zdjęciach można rozpoznać osoby z rodziny, znajomych, których często już nie ma wśród nas. Dla ludzi młodych publikacja ta jest ciekawym materiałem pozwalającym zapoznać się ze zmieniającą architekturą i otoczeniem, ukazuje trud dziadków i ojców przy budowie wielu dzisiejszych instytucji, szkół i kościołów. Czytelnik ma okazję zobaczyć stare zwyczaje i obrzędy, które nie są dziś kontynuowane jak również wydarzenia kulturalne, rozrywkowe oraz uroczystości. Przeglądanie albumu jest więc swoistą wycieczką poznawczą jak i sentymentalną w przeszłość naszego regionu.

Album można nabyć w cenie 50 zł w Urzędzie Gminy Niebylec p. nr 9.