Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec oraz zagospodarowaniu tych odpadów w roku 2014. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia wynosi około 1150 Mg. Zamówienie obejmuje również dostawę worków na odpady wraz z nalepkami na worki w formie kodu kreskowego, identyfikującymi każdą zamieszkałą nieruchomość, w ilości około 165 000 szt.

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i zagospodarowanie:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) w ilości około 535 Mg;
2) segregowanych odpadów komunalnych podanych poniżej rodzajów w ilości około 540 Mg, w tym:
a)papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01);
b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06);
c) szkło bezbarwne i kolorowe (kod 20 01 02, 15 01 07);
d) odpady biodegradowalne, w tym kuchenne i ogrodowe (kod 20 02 01, 20 01 08); 3) pozostałych odpadów w łącznej ilości około 75 Mg, w tym:

a) zużyte opony (kod 16 01 03);
b) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07);
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 35, 20 01 36); d) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 04 11, 17 02 04, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Gminy Niebylec – bip.niebylec.pl

Trasy przejazdu zawarte są w poniższych załącznikach