10 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia. W ramach zadania planowana jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w ramach rozbudowy budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia. Spośród 9-ciu złożonych ofert wybrany został wykonawca „MET – BUD" Sp. j. ze Strzyżowa, kóry zaproponował wykonanie zadania w cenie 267 415,41 zł brutto.

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:
- roboty konstrukcyjno-budowlane, (roboty ziemne, fundamenty wraz z izolacją, podłoża, budowa parteru, budowa piętra, budowa poddasza, wykonanie dachu, wykonanie elewacji)
- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, (kanalizacja sanitarna, instalacja wody, instalacja c.o.)
- wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujących przyłącz kanalizacji deszczowej,
- wykonanie instalacji elektrycznych (wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z instalacją odgromową, przebudowa napowietrznego przyłącza telekomunikacyjnego).
Kolejna promesa pozyskana dla gminy Niebylec.

29 kwietnia rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 1 12206 R Baryczka-Zalesie w km 1+200 – 2+200. W ramach prac przewiduje się wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchni bitumicznej uzupełnienie poboczy oraz lokalne odmulenie rowów. W postępowaniu przetargowym spośród 7 ofert wyłoniony został wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Jasła. Realizacja remontu wymienionej drogi możliwa jest dzięki pozyskaniu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w infrastrukturze publicznej w latach 2010-2012, którą 27 lutego 2014 r. odebrał wójt gminy Zbigniew Korab z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. To już kolejna promesa pozyskana dzięki staraniom wójta gminy Niebylec. Dobrą wiadomością dla mieszkańców gminy Niebylec jest również pozyskanie promesy przez starostę strzyżowskiego Roberta Godka, gdyż środki pozyskane zostały na 2 zadania: przebudowę drogi powiatowej Nr 1936R Niebylec-Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Górna wraz z przebudową mostu w miejscowości Konieczkowa oraz likwidację i zabezpieczenie osuwiska - droga powiatowa Nr 1920R Różanka – Wiśniowa. W ramach pierwszego zadania przebudowana zostanie część drogi powiatowej w Gwoźnicy Górnej jak również most w Konieczkowej.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej – Zmówienia Publiczne – Zamówienia 2014