Ilustracja do artykułu Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnymUrząd Gminy w Niebylcu informuje, że  od dnia 21 lutego 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej, odmiennie niż dotychczas, określono dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny.

Za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej z tytułu zaległości opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku rolnego i o d nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pobierana będzie opłata w wysokości 40 zł,  natomiast  z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej, tj. doręczenia przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego opłata ta ulegnie podwyższeniu do 100 zł.

Przykładowa symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia:

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:
• dla wierzyciela 31,60 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
• dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna
• dla urzędu skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna
• dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)
Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 złotych.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dokonywanie terminowych wpłat w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.