Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 6 sierpnia 2020 r. rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Niebylec sprawdzać będą:

  • segregację odpadów komunalnych,
  • ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość,
  • posiadanie kompostownika przydomowego,
  • w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej na danym terenie - obowiązek podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji oraz prawidłowość odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych z posesji, natomiast w przypadku braku sieci kanalizacyjnej na danym terenie - obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych, bądź przydomową oczyszczalnię ścieków.