Wieś położona jest kilometr na północ od Niebylca nad potokiem Gwoźnica – prawym
dopływem Wisłoka. Istniała już w 1650 r., bowiem jej nazwa występuje w dokumencie z tego
właśnie okresu. Należała do nielicznych w tej okolicy miejscowości nie posiadających gruntów
dworskich i wchodziła w skład jednego z największych majątków na tym terenie – Lutczy. W
ostatniej ćwierci XVIII w. właścicielem Małówki był Stanisław Łempicki, który oprócz niej
skupił w swoich rękach sześć sąsiadujących ze sobą wsi, a mianowicie Lutczę, Jawornik, Konieczkową,
Niebylec, Gwoździankę, Żarnową i część Baryczki. Z zestawienia domów, ludności
i przeciętnego uposażenia osiadłości w ziemię w latach 1785–1787 wynika, że Małówka była
wsią bardzo małą. Cała wieś liczyła wówczas 297 mórg 483 sążnie ziemi, z czego 229 mórg
1272 sążnie stanowiły grunty orne, 6 mórg 23 sążnie – ogrody, 14 mórg 836 sążni – łąki, 46
mórg 1552 sążnie – pastwiska. Nie było tutaj lasów, ani stawów rybnych. Wyżej wymienione
grunty były gruntami włościańskimi, natomiast grunty dworskie stanowiły tylko 3 morgi 782
sążnie łąk.
W II połowie XIX w. często zmieniała właścicieli. W 1855 r. należała do Henryki hr. Kuczkowskiej,
potem przeszła w ręce żydowskie – w 1872 r. jej właścicielem był Schuller i spółka,
który niebawem – w 1886 r. – odsprzedał ją kilku osobom: Florianowi Daszykowskiemu, Grzegorzowi
Lasotocie i Markusowi Rozenbergowi. W 1890 r. Małówka miała już tylko dwóch
właścicieli – Floriana Daszykowskiego i Macieja Lasotę. Od początku swego istnienia Małówka
należała i należy nadal do parafii rzymskokatolickiej w Niebylcu.
Na przestrzeni wieków liczba ludności Małówki systematycznie rosła i w poszczególnych
latach wynosiła: w 1785 r. – 153 osoby, 1870 r. – 207, 1880 r. – 218, 1930 r. – 260, 1938 r. – 265.
Ostatnio liczba ludności tej wsi utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie i wynosi w poszczególnych
latach: 1983 r. – 250, 1984 r. – 261, 1985 r. – 263, 1986 r. – 260, 1987 r. – 253, 1988
r. 264, 1989 r. – 261, 1990 r. – 260, 1991 r. – 260, 1992 r. – 264, 1994 r. – 267, 1995 r. – 269, 1996
r. – 273, 1997 r. – 281, 1998 r. – 281, 1999 r. – 277, 2000 r. – 271, 2001 r. – 270.
Obecnie Małówka jest najmniejszą wsią gminy, zajmuje powierzchnię 186 ha i posiada 277
mieszkańców. Nie ma tutaj szkoły, a jej życie gospodarcze i społeczno-kulturalne koncentruje się
w Niebylcu. Należy do parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu


Wyświetl większą mapę