Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Niebylec
38-114 Niebylec 170
Referat Mienia i Ochrony Środowiska
Niebylec 183 (pok. Nr 7)

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek powinien zawierać:
•imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
•określenie przedmiotu i obszaru działalności,
•określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
•informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
•proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
•określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
Ponadto, do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne . W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
Opłaty:
•107,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
•53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem,
•17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
•10,00 zł – inna zmiana zezwolenia, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego;

Termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Niebylec w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna
•Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. 2020,  poz. 1439 z późn. zm.),
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_transport_nieczystosci.pdf)WNIOSEK - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości[WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych]
Pobierz plik (oswiadczenie_skladki.pdf)OŚWIADCZENIE o braku zaległości[OŚWIADCZENIE o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne]
Pobierz plik (2020-11-23_ewidencja_zezwolen_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych.pdf)EWIDENCJĘ UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ [EWIDENCJĘ UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY NIEBYLEC]