Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Raport o stanie gminy za 2023 r.
 • przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy.
 • debata na temat raportu z udziałem mieszkańców gminy,
 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niebylec,
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.:
 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 r.,
 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2023 r.,
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 • debata nad sprawozdaniami,
 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.:
 • zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niebylec w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niebylec za 2023 r.,
 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 r.,
 • dyskusja,
 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niebylec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2024 r.;
 • zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 • zmiany statutu Gminy Niebylec;
 • uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec;
 • upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
 • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022;
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Niebylec nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.;
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza