Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Nr LIX/381/2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niebylec,
  • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Niebylec położonej w miejscowości Niebylec,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza